نویسنده = مستانه کاکایی
تعداد مقالات: 1
1. معانی «موجود» در وجودشناسی ارسطو و تحول آن نزد حکمای مشا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-37

حسین کلباسی اشتری؛ مستانه کاکایی