نویسنده = زهرا( سارا ) نمایندگی
تعداد مقالات: 1
1. ریاضیات، هستی شناسیِ نیستی (نقدی بر هستی شناسی آلن بدیو)

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-93

زهرا( سارا ) نمایندگی؛ علی فتح طاهری