ریاضیات، هستی شناسیِ نیستی (نقدی بر هستی شناسی آلن بدیو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه

2 دانشیار فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

آلن بدیو، فیلسوف معاصر فرانسوی، به تبیین گونه­ای هستی­شناسی مبتنی بر مفهوم نیستی پرداخته است، چارچوبی هستی­شناسانه موسوم به هستی­شناسی تفریقی که از کثرتی محض سخن می­گوید. داعیه بنیادین این قسم هستی شناسی را تز«ریاضیات هستی­شناسی است»، تشکیل می­دهد که به باور بدیو تنها از طریق نظریه مجموعه ها قابل تبیین است. او می­کوشد تا به یاری ریاضیات، مفهوم واحد را به­طور کامل از هستی­شناسی کنار­گذارد. در این مقاله پس از معرفی عناصر کلیدی هستی­شناسی تفریقی و بررسی اجمالی ارتباط اصول موضوعه نظریه مجموعه­ها با نیستی،  هستی شناسی مبتنی بر نیستی وکثرت محض مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematics, the Ontology of Nothingness

نویسندگان [English]

  • zahra (sara) namayandegi 1
  • ali fath taheri 2
1 Master graduated of philosophy
2 Associate professor at department of philosophy, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Alain Badiou, the French famous contemporary philosopher, considers ontology as identical with mathematics. He speaks about a kind of ontology entitled subtractive ontology which is based on pure multiplicity from which the one is subtracted. The fundamental claim of this ontology pertains to the mathematics of ontology. According to Badiou, this idea can be explained only by set theory. Within this ontological bed no reference is made to the meaning of being, nor sought to answer the question: “what is the nature of beings, as they are?” Instead, just like some great philosophers such as Leibnitz and Heidegger, in his philosophical struggle, he put the following question as his watchword: "why there are beings, instead of nonbeings?”. Undoubtedly, raising such question indicates the importance of nothingness in Badiou’s outlook. In this line, as void set plays a very important role in the set theory, nothingness is also important in subtractive ontology. In this paper, an attempt is made to study the notion of nothingness in Badiou’s ontology and highlight the importance of using mathematics to describe nothingness in this sort of ontology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subtractive Ontology
  • Set Theory
  • One
  • Multiple
  • Void
احمدی، بابک (1381)، .هایدگر و پرسش بنیادین،چاپ اول، تهران، نشر مرکز.

ارسطو (1366)،  متافیزیک، ترجمه شرف الدین خراسانی،چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت.

ژیلسون، اتین (1385)، هستی در اندیشه فیلسوفان، ترجمه سید حمید طالب زاده، چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت.

شووینگ تی.لین (1368)،  نظریۀ مجموعه ها وکاربردهای آن، ترجمه عمید رسولیان، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

فرهادپور،مراد (1389)، آلن بدیو (مجموعه مقالاتچاپ اول، تهران، نشر رخ داد نو.

قسامی،حسین، اصغری،محمد، «بررسی مفهوم عدم در فلسفه هایدگر و نیشیدا»، تأملات فلسفی، پائیز1392-شماره11،صص135-161.

کاپلستون، ف.چ (1388)،تاریخ فلسفه، ترجمۀ سیدجلال الدین مجتبوی، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی.

هالموس، پ.ر (1362)، نظریۀ طبیعی مجموعه ها، ترجمه عبدالحمید دادالله، چاپ اول،  تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

Badiou, A (2006), Being and Event trans. Oliver Feltham, London, Continuum.

----------- (2005), Infinite Thought: Truth and the Return to Philosoph, J. Clemens

& O. Feltham (ed. & trans.), London, Continuum.

------------ (2009), Theory of Subject, trans. Bruno Bosteels, New York, Continuum.

Barttlet, A.J (2010), Alain Badiou key concepts, Durham, Acumen.

Burnet, J (1930), Early Greek Philosophy, 4th ed, London, A & C Black.

Deleuze, G (1994), Difference and Repetitio, trans. Paul Patton, New York, Columbia University Press.

-------- (1990), Logic of Sense, trans. Mark Lester with Charles Stivale, New York: Columbia University Press.

Hallward, Peter (2004), thinking again, Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum.

Levinas, Emmanuel (1991), Otherwise Than Being or Beyond Essence, trans. Alphonso Lingis, Dordrecht, Kluwer.