نویسنده = مهدی اسدی
تعداد مقالات: 2
1. نفس‌الامر نزد ارسطو

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-146

مهدی اسدی


2. تحلیل معانی گوناگون وجود به‌وسیلۀ معانی مختلف عدم

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-93

مهدی اسدی