نویسنده = اسحاق طاهری سرتشنیزی
تعداد مقالات: 2
1. بازشناسی نسبت فرد و جامعه به مثابة مبنایی هستی‌شناسانه در آرای اجتماعی علامه طباطبایی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 209-229

مهدی جلالوند؛ اسحاق طاهری سرتشنیزی؛ محمد سعیدی مهر


2. بازخوانی نقادانة دیدگاه ارسطو دربارة ساختار هستی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

اسحاق طاهری سرتشنیزی