بازخوانی نقادانة دیدگاه ارسطو دربارة ساختار هستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

ارسطو ساختاری را که برای عالم وجود معرفی می­کند بر پایة مفاهیم اوسیا، مادة نخستین، صورت، قوه، فعل و کمال استوار است. به رغم کوشش­هایی که او در معرفی اوسیا، به عنوان مسألة کانونی فلسفة اولی، به عمل آورد؛ این مفهوم در معرض ایراد و اشکال است؛ ارسطو گاهی صورت، و گاهی نیز تک فرد مرکب از ماده، صورت و اعراض را اوسیا خوانده و با این وجود، ماده را سبب و موجب فردیت موجودات طبیعی می­داند. هر یک از این سه باور ارسطو در معرض اشکال است. اما وی در امتداد تبیین تکوّن طبیعت و دگرگونی­های آن به اوسیای غیر متحرک نخستین رهنمون می­گردد و آن را فعلیت یا کمال محض معرفی می­کند. در این موضع نیز سخنان وی دستخوش نقصان است. این مقال برخی اشکالات در این زمینه را نشان می­دهد و در پایان به برخی عوامل نقصان آرای ارسطو اشاره می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aristotle`s view on the structure of being, critically reconsidered

نویسنده [English]

 • Es`haq Taheri Sarteshnizi
چکیده [English]

Aristotle’s view on the structure of being is based upon ousia, first matter, form, potentiality, actuality and entelecha. In spite of his detailed studies for introducing ousia, as the most fundamental problem in first philosophy, the concept has failed to be well introduced and remained ambiguous. Aristotle is not certain when introducing the cases of ousia. In some cases, he has known form, and in others the thing compounded of form, matter and accidentals as real ousia. Nevertheless, he has known matter as the cause for singularity and determination of natural beings. All three beliefs has been criticized. Aristotle, however, relying on such weak concepts, has been led to an unmoved ousia and described it as pure entelechia. This view is not correctly based either. In the paper some failures of his thought have been described

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aristotle
 • Ontology
 • ousia
 • first matter
 • Form
 • potentiality and actuality
 • entelechia
 • first mover
 1. ابن رشد، محمد بن احمد، (1377)،  تفسیر مابعدالطبیعه، تهران، انتشارات حکمت.
 2.  ارسطو، (1379)، متافیزیک، برگردان از متن یونانی، شرف الدین خراسانی، چاپ دوم، تهران، اتشارات حکمت.
 3. بریه، امیل، تاریخ فلسفه در دورة یونانی (1352)، ترجمه، دکتر علیمراد داودی، انتشارات دانشگاه تهران.
 4. گمپرتس، تئودور، (1375)، .متفکران یونانی، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی.
 5. کاپلستون، (1362)، فردریک، تاریخ فلسفه، جلد اول، یونان و روم، قسمت دوم ارسطو، فلسفة بعد از ارسطویی، ترجمة سیدجلال الدین مجتبوی، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
 6.  مگی، بریان، (1377)،  فلاسفة بزرگ: آشنایی با فلسفة غرب، بریان مگی،  ترجمة عزت الله فولادوند، چاپ دوم،  تهران: انتشارات خوارزمی.
 7. نوسبام، مارتا، (1374)،  ارسطو؛ ترجمه عزت الله فولادوند؛ تهران، طرح نو.
 8.  وال، ژان، (1370)،  مابعدالطبیعه؛ ترجمه یحیی مهدوی؛ تهران: انتشارات خوارزمی.
  1.  Adorno, Theodor W.,(2001), Metaphysics: Concepts and Problems, Translated by Edmund Jephcott, Stanford University Press.
  2. 10.  Alexander of Aphrodisias,( 1992), On Aristotle`s Metaphysics 2 & 3, Tranlated by William Dooley, S. J, and Arthur Madigan, S. J., Cornell University Press.
  3. 11.  Aquinas, St. Thomas,( 1961), Commentary on the Metaphysics, translated by John P. Rowan, Chicago.
  4. 12.  Aristotle,( 1991), The Complete Works, vols. I and II, The Revised Oxford Translation; Edited by Jonathan Barnes,( 1948), Princeton University Press.
  5. 13.  Collingwood, R. G., An Essay on Metaphysics, Oxford, University Press .
  6. 14.  Guthrie, W. K. C.,( 1981), A History of Greek Philosophy, vol. VI, Cambridge University Press .
15. Jaeger, Werner, (1968), Aristotle: Fundamentals of the History of His Development, translated by Richard Robinson, Oxford University Press

16. Lloyd, G. E. R,( 1999), Aristotle: the Growth and Structure of His Thought, Cambridge University Press.

17. Ross, David,( 2005), Aristotle, With an introduction by John L. Ackrill, Sixth Edition, London and New York, Routledge.

 1. 18.  Russel, Bertrand,( 1961), The History of Western Philosophy, London George   Allen   & Unwin   Ltd Ruskin  House  Museum Street.
19. Sweet, William,( 2004), Approaches to Metaphysics, St. Francis Xavier University, Nova Scotia, Canada.

20. Zeller, Eduard,)  1881), A History of Greek Philosophy, From the earliest period to the time of Socrates, Translated by S. F. Alleyne, Vol. I. London, Longmans, Green and Co.

21. Zeller, Eduard, (1897) ,Aristotle and the First Peripatetics, vol. I, translated by B. F. C. Costelloe, M. A. and J. H. Murihead, M. A., New York: Longman. 

22. Zeller, Eduard,( 1908),Outlines of the History of Greek Philosophy, Translated by Sarah Frances Alleyne and Evelyn Abbott, New York, Henry Holt and Company .