نویسنده = علی‌رضا فاضلی
تعداد مقالات: 2
1. خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر توماس آکویناس و حقوق فطری نزد فقه‌ای امامیه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-81

علی‌رضا فاضلی؛ اردوان ارژنگ؛ نجمه زکی خانی


2. زیبایی و شأن وجودی آن نزد سهروردی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-122

فاطمه شفیعی؛ علیرضا فاضلی