بررسی نسبت میان حرکت اشتدادی جوهری و حرکت یکنواخت در فضا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه و حکمت اسلامی ‌از دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استاد و هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

یکی از مباحث مهم پیرامون حرکت در جوهر طبیعت، نظریة اشتدادی بودن این حرکت است که از سوی اندیشمندان، تفاسیر متعدد برای آن بیان شده است. لکن تطبیق حرکت اشتدادی جوهری با حرکت یکنواخت در دو مقوله أین و وضع -که در تعبیر رایج امروز می‌توان از آن به حرکت یکنواخت در فضا یاد کرد مسأله و مورد مناقشه است. رویکردهای متفاوتی برای حل و فصل این مسأله تا کنون مطرح شده، اما هیچ کدام موفق به پاسخ نهایی و همه جانبه به مسأله نبوده است. مقالة حاضر مناقشة فوق را بدین نحو پاسخ می‌دهد که حرکت یکنواخت در أین و وضع از اساس حرکت نیست، بلکه در نسبت با دیگر موجودات معنی حرکت بر آن صادق خواهد بود. این پاسخ با طرح منظری جدید از معنی تغییر در أین و وضع، علاوه بر حل مسأله، راهی جدید را برای معنی تغییرات و اشتداد در این مقولات باز می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Scrutiny of Respect Between Substantial Intensive Motion and Steady Movement in Space

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Kalantarian 1
  • Reza Akbarian 2
1 PhD at Islamic philosophy, Tarbiat Modares university, Tehran, Iran
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

One of the important issues concerning the motion in the substance of nature is the idea of intensity of the motion which has had different interpretation. The problem or challenge is how the invariable movement in categories of place and position –that currently is called invariable motion in space- can be consistent with the intensity of movement in substance. Different approaches for solving the problem has been proposed, however, none of them has given a final solution. The solution according to this article is that essentially the smooth movement in place and position is not a motion, but in relation to other things, the meaning of motion is truly attributed to it. This response, by proposing a new viewpoint to the meaning of change in the categories of the place and position, in addition to the solving of the mentioned problem, opens a new approach to the meaning of change and intensity in these categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Substantial Motion
  • Intensive Motion
  • Place
  • Position
  • Space
Azhdar,Alireza. (2012). "Ceritical Investigation of Mulla Sadra's Theory of substantial motion "Hekmat Sadraee. Number 1,(Autumn And Winter 91), P 7-22. [In Persian]
Akbarian,Reza. (2007). Trancsendental Theosophy and contemporary philosophical thinking .Tehran: Sadra's Islamic Hekmat Centre. [In Persian] 
Hasanzade Amuli,Hasan. (2000). An Excursion in Motion. Tehran: Raja Academic Publishing Centre. [In Persian]
Sadr-Alddin‌ Shirazi,Muhammad. (1989). The‌‌‌‌‌Four Journeys. Qom: Maktabat-Almostafawi. [In Arabic]
------------------, (1998). Treatise on Occurrence. Tehran: Mula Publications. [In Arabic]
-----------------, (1981A). Al-Shavahed Al-Rububiyah. Thran:  University Publishing Centre. [In Arabic]
------------------, (1981B).Al-Asrar-Al-Ayat. Tehran: Iranian Institute of Theosophy and Philosophy. [In Arabic]
------------------, (1981).Mafatih Al-Gheib. Tehran: Ministry of Culture and Higher Education. [In Arabic]
------------------, (WOH).Arshiye. Tehran: Mula Publications. [In Arabic]
Gharavian,Muhsen.(1999)."Is substantial motion intensitive?", Ghabasat.Number 10 And 11, (Winter 1998 And Spring 1999),page 150-157. [In Persian]
Tabatabaei,Muhammad Hosein. (WOH). Nahayat Al-Hekmat. Qom: Islamic Publishing Institute. [In Arabic]
Mesbah, Muhammad Taghi. (1986). Teaching Philosophy. Tehran: Islamic Propagation Centre. [In Persian] 
Motahhari,Morteza. (1989). Foundations of Philosophy and Realist     Method. Qom: Sadra  Publications. [In Persian]