تبیین نسبت وجودی هنر و زیبایی انسان با اسماءالله در هستی‌شناسی عرفانی ابن عربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه فلسفه هنر دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی، تهران، ایران

چکیده

در آفرینش هنری باطن هنرمند هویدا می‌شود و اثر همچون آینه نمایانگر صاحب اثر است، لذا مظهریّت زیبایی‌های درون با تحلّی به اسماءالله مؤدّی خلق اثری زیباست. پژوهش حاضر با تبیین نسبت وجودی هنر و زیبایی انسان و اسماءالله و هدف ارائه خط مشی جدید به هنرمند معاصر در فرایند خلق اثری زیبا و جاودانه برآمده از زیبایی‌های وجود خود که تجلّی اسمای حق است. این جُستار به شیوه توصیفی-تحلیلی سامان یافته است. نتایج پژوهش با تکیه بر هستی‌شناسی عرفانی ابن‌عربی ناظر بر این است که حق با هنر در ساحت هستی ظهور نموده است. عالم تجلّی اسماءالله یا حقایق وجودی، هنر خداست. حقایق وجودی نیز با زیبایی قرین‌اند. بنابراین هنر و زیبایی حق با تجلّی حقیقت در عالم بسط و ظهور یافته است.سرآمد هنر خدا انسان زیباست. هنر انسان مظهریّت اسماءالله است. هنرمند در مرتبه انسان زیبا با خلق اعمال صالح یا فضایل اسماءالله را در وجود خود آشکار و اثر هنری درونی می‌آفریند. در اثر عینی نیز با علم و اراده و نظر به مرتبه وجودی خود، تحت حاکمیّت اسمای جمال، باطن خود یا هویّت حق را در اثر تجسّم می‌بخشد.از این رو میان هنر انسان در مفهوم آفرینشگری و ظهور حقیقت و زیبایی او از وجه جامعیت و مظهریّت اسمای الهی با اسمای حق نسبت هستی‌شناسانه برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Ontological Relation between Human Art & Beauty and Divine Attributes in Ibn Arabi's Mystical Ontology

نویسندگان [English]

  • Niloofar Rezazadeh 1
  • Nasrallah Hekmat 2
  • Parvis Zia Shahabi 3
  • Fatemeh Shahroodi 4
1 PhD candidate of philosophy of art department, sciences and researches branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Professor of philosophy department, Shahid Beheshti university
3 Assistant professor of philosophy of art, sciences and researches branch, Islamic Azad university, Tehran
4 Assistant professor of art research department, central Tehran Branch, Islamic Azad university
چکیده [English]

In creating artistic work, artist's inner is revealed and work of art like a mirror displays its creator, therefore, manifestation of inner beauties resulted of assuming the traits of God's names causes to create a beautiful artistic work. This research states the ontological relation between human art & beauty with divine attributes in order to offer a new policy to contemporary artist for creating beautiful & immortal work and revealing her/his existential beauties that are self disclosure of divine names and attributes. Descriptive – analytic method has been used in this research. The achievements of this research depending on Ibn Arabi's mystical ontology are that: Allah demonstrates Himself in the universe by art, universe is Allah's artistic work & it is the emanation of divine attributes or the realities of His existence. The realities of existence are very beauty. Thus Allah's art & beauty have been revealed and expanded in the universe by emanating reality. Allah's outstanding art is beautiful human. Beautiful human art is revealing divine attributes. Artist in the level of beautiful human reveals divine attributes by creating good deeds or virtues & creates esoteric artistic works. Also artist on the basis of knowledge, will and existential level, embodies his/her inner that is created in Allah's form in the artistic works, under domination of beautiful names of God. As a result it should be said that human art in meaning of creation and manifestation of human beauty has been related to God’s names and divine attributes ontologically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Arabi
  • Divine Attributes
  • Art
  • Beauty
Ibn Arabi, Mohiyeddin , (no date), Al-Futuhat al-Makiyeh, 4 volumes, Beirut: Dar Al-Sadr. [In Arabic]
----------, (1957) Insha al-Dawaer, Liden: Braile. [In Arabic]
----------, (1991) Fusus al-Hekam, Tehran: Al-Zahra. [In Arabic] 
----------, (2002) Interpretation of Ibn Arabi, 2 volumes, Beirut: Dar Ehya Al-toras Al-Arabi. [In Arabic]
----------, (2006). Angha Moghreb in the seal of the saints and the sun of Morocco, Beirut: Dar Al-Kutub Al- Elmieh. [In Arabic] 
Abu Zayd, Nasr Hamed (1983) Philosophy of interpretation; study in the interpretation of the Koran in the religion of Ibn Arabi, Beirut: Dar Al-Tanwir Leṭebaat and Al-Nashr. [In Arabic]   
Plato (2001) Plato's works, 4 volumes, translation by Mohammad Hassan Lotfi and Reza Kaviani, Tehran: Kharazmi Publishing. [In Persian]
Al-Attar, Sulaiman, (1978) " Sufi poetry in Andolosia until the end of  the seventh century "; Ph.D thesis, Cairo University. [In Arabic]     
Hekmat, Nasrollah (2010A) Wisdom and Art in the Sufism of Ibn Arabi (Love, Beauty and Astonishment), Tehran: Art Academy. [In Persian]
----------, (2010B) A Discussions in Ibn Arabi's Sufism, Tehran: Elm. [In Persian]
----------, (2010C) Fiction Metaphysics in Golshan Shabestari, Tehran: Art Academy. [In Persian]
Razi Dayeh, Najmeddin (1943), Mersad Al-Ebad, Tehran. [In Persian]
Ramin, Ali (2007) Analytical Philosophy of Art, Tehran: Art Academy. [In Persian]
Rikhtegaran, Mohammad Reza (2010) Art, Beauty, Thinking (Reflections on Theoretical Foundations of Art), Tehran: Saghi. [In Persian]
Shabestari, Sheikh Mahmood (2003) Gulshan Raz, Kerman: Cultural Services of Kerman. [In Persian]
Saeddin Torke, Ali Ibn Muhammad (1996) Description Golshan Raz, Tehran: Afarinesh. [In Persian]
Allameh Hassanzadeh Amoli, Hassan (2013) Helping guide to efforts in explaining Fusus al-Hekam, Tehran: Publishing and Printing Organization. [In Persian]
Ghazali, Abu hamed Mohammad (2007), Reviving the science of religion, 4 Volumes, Translation by Muaeid al-Din Mohammad Kharazmi, Tehran: Elmi and Farhangi. [In Persian]
Fathi, Farid; "The Historical Elm - Al - Asma from the Viewpoint of Ibn Arabi and Its Relationship with the Art of Each Period"; Master's Thesis for the Art of Philosophy; Faculty of Applied Arts; Tehran Art University; (2009). [In Persian]
Faraghani, Said al-Din Said (2000) Mashareqh Al-Darari (A description of Taiyah Ibn Farez), Qom: Center of Islamic Propaganda Office. [In Persian]
Nasafi Ghulansi, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr (2006) Guidance on Knowledge and Succession and Ethics, Tehran: Mirace Maktub. [In Arabic]   
Kashani, Abdul Razzaq (1991) Describing Fusus al-Hikam, Qom: Bidar. [In Arabic]
Kumaraswamy, Ananda (2012) Transformation of Nature in Art, translation of Saleh Tabatabai, Tehran: Art Academy. [In Persian]
Lucie-Smith, Edward (2008) Movements in art since 1945, translation of Ali Reza Samee Azar, Tehran: Nazar. [In Persian]