بازخوانی مفهوم اصالت در فلسفة هستی (اگزیستانس) با نگاهی بر اندیشه های کرکگور و هایدگر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اصالت در فلسفه اگزیستانس و ارائه مفهومی جدید از آن با استفاده از روش تحلیل تطبیقی می باشد. اندیشة کرکگور و هایدگر به عنوان دو نمایندة مطرح فلسفة اگزیستانس مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که اصالت اگزیستانسی تنها مربوط به فردیت نبوده و دقیقا معادل آن نیست بلکه اصالت اگزیستانسی مفهومی چند بعدی است که نحوة زندگی انسان را نشان می­دهد. کرکگور و هایدگر ضمن تأکید بر «فرد» و اهمیت آن در جامعه توده­ای بر مؤلفه-های دیگری نیز در رابطه با اصالت اشاره می­کنند که از جمله آنها ارتباط اصیل، دوری از سطحی نگری و میانمایگی، مسئولیت پذیری و توجه به اضطراب اگزیستانسی است. در واقع این مفاهیم و ویژگی­ها در توصیف زندگی روزمره انسان و خصوصیات انسان نااصیل بیان شده است. اگر چه تفاوت­هایی در اندیشه­های دو فیلسوف به طور کلی وجود دارد می­توان گفت در مورد مفهوم اصالت و مؤلفههای آن بیشتر اصطلاحات و نوشته­های آن قابل تطبیق و یکسان است. در نهایت با توجه به مؤلفههای مورد بررسی مفهومی از اصالت اگزیستانسی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconsideration of the Concept of Authenticity in Existential Philosophy by Investigating Kierkegaard and Heidegger’s Doctrines

نویسنده [English]

  • Rouh Allah Mozaffaripour
PhD in philosophy of teaching and training, Kharazmi university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to study Existential principality proposing a new concept. Kierkegaard and Heidegger’s Ideas as two important philosophers of Existential philosophy have been studied. Existential authenticity in Kierkegaard and Heidegger’s doctrine has been investigated by using of comparative analytical method. The results show the authenticity is not exactly equivalent with individuality, but the existential authenticity is a multidimensional concept which indicates to the human lifestyle. Kierkegaard, Heidegger and other  philosophers of existence in addition to emphasizing individuality and its importance in mass society, mention another components of authenticity including authentic communication, evading from formal orientation and mediocrity, Accountability and care about Existential angst. Although there are certain differences between them, but in the most cases the meaning of authenticity is the same. Finally, by studying the components of authenticity, a concept of existential philosophy has been proposed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principality
  • Kierkegaard
  • Heidegger
  • Existence Philosophy
اسلامی، زینب (1387)، «مسالة ترس آگاهی در اندیشه کرکگور»،فصلنامه پژوهش های فلسفی کلامی، سال نهم، ش 3، ص 190-161.

ای، جاناتان (1385)، هایدگر و هستی و زمان، ترجمه اکبر معصومی بیگی، تهران، آگه.

باقری، خسرو (1389)، رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

خادمی، مهدی (1390)، «ارزیابی دیدگاه ملاصدرا و کرکگور دربارة صیرورت انسان»،معارف عقلی، سال 6، شماره 1، صص124-85.

چراغ سحر، نوشاد (1392)، «مرگ اندیشی از دیدگاه اونامونو و هایدگر»، اطلاعات حکمت و معرفت، ش9، صص43-40.

دهباشی، مهدی، رضائیان، مرضیه (1390)، «بررسی اندیشه های مولوی و کرکگور در باب خودشناسی»، مجله حکمت و فلسفه، سال هفتم، ش 2، صص 102-75.

کراوس، پیتر (1384)، «مرگ و مابعدالطبیعه، نیستی و معنای هستی در فلسفة هستی هایدگر»، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، ارغنون، ش26 و 27، صص294-273.

مستعان، مهتاب (1386)، کی یر که گور، متفکر عارف پیشه، تهران، پرسش.

نقیب زاده، میر عبدالحسین (1387)، نگاهی به نگرش های فلسفی سده بیستم، تهران، طهوری.

هایدگر، مارتین ( 1389)، هستی و زمان، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، نی.

Bialystok, L. (2009). Being yourself: Identity, metaphysics, and the search for authenticity (Doctoral dissertation, University of Toronto).

 Craig, M., (2009), To be or not to be, understanding authenticity from an existential perspective, Existential analysis 20. 2: July.

Dix, T. M. (2004), Heidegger and peerpressure: falling, inauthenticity, and authenticity. A Poria vol. 14, no 1, pp 31- 44.

Flynn. R. Thomas (2006), Existentialism, A very shortintroduction. United states: Oxford university press.

Golomb, J (2005), The search of authenticity from Kierkegaard to Comus. London and New York: Rutledge.

 Gravil, R. (2007), Existentialism, philosophy insighs, Humanitie-Ebook. co. ax. Tirril Hall, Tirril. penrith CA 10 2 jE

Heidegger, M. (1927), Sein Und Zeit, trans. J. Stambaugh, being and time New York: State university of New York press, 1996.

Kierkegaard, S (1959), The Journals, Trans by: Alexander Dru. Oxford university Press.

Kierkegaard, S  (1960), That individual, In: Existentialism from Dostoevsky to Sartre. By: Walter. Kaufman. New York meridian books, Inc.

Kierkegaard, S  (1973), The concept of dread, trans by Walter lowrie. USA: Princeton university press

Kierkegaard, S (1994), Fear and trembling, Trans by Walter lowrie. United stated: Everyman library

Kierkegaard, S (1962), The Present age, trans by Alexander Dru. Harper & Row: U. S. A

Magrini, j. (2006), Anxiety in Heidegger’s Being and Time: The Heidegger of Authenticity. Philosophy scholarship Paper. 15. http: //dc. cod. edu/ philosophy pub/15

Martin. J. M, Westphal. M. (1995), Kierkegaard in PostModernity, United States of America: Indiana University press.

Mareeva, E. V (2005), Kierkegaard, unity of soul through the power of choice, Russian studies in philosophy, vol. 44, No. 4 (spring 2005), PP 34-49

Matustík, M. J., & Westphal, M. (Eds.) (1995). Kierkegaard in Post/modernity. Indiana University Press.

Miars, R. D (2002). Existential authenticity: A foundational value for counseling. Counseling and Values, 46(3), 218-225

Mul hall, S (2005). Heidegger and Being and Time. London and New York: Routled.

Hall, H (2008), Love, and death: Kierkegaard and heidegeer on authentic and inauthentic human existence. an interdisciplinary journal of philosophy, 27, 1-4.

Prosser, B. Ward, A (2000), Kierkegaard and the internet: Existential reflections on education and community, Ethics and information technology2: 167-180.

Tomas, J, M (2006), On Authenticity, Thesis for degree of Master of Arts. University of Regina.

Tuttle, N, H (2005), The Crowd is Untruth, The Existential Critique of Mass Society the thought of Kierkegaard. Nietzsche, Heidegger and Ortega Y Gasset. New York: Peterlang Publishing.