پارادوکسهای سفر در زمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد و عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اخیراً مسأله سفر در زمان به صورت جدی در میان فیلسوفان و فیزیکدانان مطرح شده است. بر پایة تعریف دیوید لوئیس، سفر در زمان در صورتی اتفاق می­افتد که زمان شخصیِ مربوط به مسافر مفروض با زمان خارجی، یعنی زمانی که در جهان پیرامون وی سپری شده است، متفاوت باشد. پاره­ای از فیلسوفان ایدة سفر در زمان را کاملاً بحث انگیز دانسته و با نظر به برخی پارادوکس­ها، که ظاهراً از پذیرش امکان چنین سفری زاده می­شوند، آن را ممتنع دانسته­اند. در مقابل برخی کوشیده اند پارادوکس­های مذکور را حل کرده، با امتناع سفر در زمان مخالفت ورزند. در این جستار بخشی از مهمترین پارادوکس­های سفر در زمان از جمله پارادوکس­های «سفر بدون مقصد»، «تغایر زمان»، «علیت قهقرایی»، «تغییر گذشته»، «جبرگرایی»، و «پدربزرگ» بررسی می­شود. در پایان نیز پارادوکس جدیدی به عنوان «پارادوکس اینهمانی» معرفی می شود. نتیجه نهایی این است که هر چند تلاش­های خوبی در جهت حل این پارادوکس­ها صورت گرفته، هنوز امکان سفر در زمان، به ویژه سفر به گذشته، به لحاظ فلسفی در هاله­ای از ابهام قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Paradoxes of Time Travel

نویسنده [English]

  • Mohammad Saeedimehr
چکیده [English]

The problem of time travel has been recently dealt by philosophers as well as physicists. In the realm of philosophy, this problem is being discussed in metaphysics as well as the philosophy of action, the philosophy of language and ethics. According to Lewis’ definition, time travel will occur if the traveler’s personal time differs from the external time in magnitude. Some philosophers have found the idea of time travelling as impossible on the basis of some alleged paradoxes. In the contrast, some others have tried to solve these proposed paradoxes and endorsed the possibility of such a travel. In this paper, I examine a group of the most well-known paradoxes and their proposed solution. These paradoxes include the “nowhere paradox”, “the paradox of discrepancy”, “the paradox of backward causation”, “the paradox of changing the past” and so on. Eventually, I propose a new paradox as the paradox of identity. I conclude that in spite of some excellent theoretical efforts in order to solve these paradoxes, philosophers have much more to do to show the possibility of time travel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time Travel
  • Paradox
  • Backward Causation
  • Fatalism
  • David Lewis
سعیدی مهر، محمد. (1381) «علم الهی و اختیار آدمی»، در محمد رضایی و دیگران، جستارهایی در کلام جدید، تهران، سمت و انتشارات اشراق (دانشگاه قم)

 

Bourne, Craig. (2006) A Future for Presentism, Oxford: Oxford University Press.

Craig, William. (1988) “Tachyons, Time Travel, and Divine Omniscience”, The Journal of Philosophy, Vol. 85, No. 3, pp. 135-150.

Faye, Jan.  (2010) “Backward Causation”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/causation-backwards/

Flew, Antony. (1988) “Time Travel and the Paranormal”, Philosophy, Vol. 63, No. 244, pp. 266-268.

Garrett, Brian. (2006) What Is This Thing Called Metaphysics?, London and New York, Routledge.

Godel, Kurt. (1959) “A Remark about the Relationship between Relativity Theory and Idealistic Philosophy”, in P. A. Schilpp, ed., Albert Einstein: Philosopher-Scientist, New York: Harper & Row, pp. 557-562.  

Grey, William, (1999) “Troubles with Time Travel”, Philosophy, Vol. 74, No. 287, pp. 55-70.

Hales, Steven, (2010) No Time Travel For Presentists, Logos & Episteme, I, 2, pp. 353-360.

Horwich, Paul. (1975) On Some Alleged Paradoxes of Time Travel, The Journal of Philosophy, Vol. 72, No. 14, pp. 432-444.

Horwich, Paul. (1987) Asymmetries In Time: Problems In the Philosophy of Science, Cambridge, MA, MIT Press.

Hume, David. (1962) An Enquiry Concerning Human Understanding, L. A. Selby-Bigge (ed.), Oxford, Oxford University Press.

Hume, David. (1978) Treatise of Human Nature, L.A. Selby-Bigge (ed.) with revisions by P.H. Nidditch, Oxford: Oxford University Press.

Keller , Simon and Michael Nelson. (2001) “Presentists Should Believe in Time Travel”, AustralasianJournal of Philosophy, Vol. 79, No. 3, pp. 333-45.

Lewis, David. (1973a) Counterfactuals, Oxford: Blackwell.

--------.  (1973b) “Causation, Journal of Philosophy”, 70, pp. 556-67.

Lewis, David. (1976) “The paradoxes of Time Travel”, American Philosophical Quarterly, 13, pp.145-52.

--------. (2000) “Causation as Influence”, Journal of Philosophy, 97, pp. 182-97.

Perszyk, Ken and Nicholas J. J. Smith. (2001) “The Paradoxes of Time Travel”, Presented at Te Papa (National Museum of New Zealand)

Sider, Theodore. (2005) “Traveling in A- and B- Time”, The Monist, Vol. 88, pp. 329-335.

Smith, Nicholas J. J. (1997) “Bananas enough for time travel”?, British Journal of Philosophy,48, pp.363-389.

Smith, Nicholas J. J. (2005) “Why Would Time Travelers Try to Kill Their Younger Selves”?, Monist, 88, 388-95.

Williams, Donald C. (1951) “The Myth of Passage”, The Journal of Philosophy, Vol. XLVIII,  No. 15, pp. 457-472.

Zimmerman, Dean W. (2005) “The A-Theory of Time, the B-Theory of Time, and ‘Taking Tense Seriously’”, Dialectica, Vol. 59, No. 4, pp. 401-75.