تأثیر نگاه وجودشناسانة ملاصدرا به علم در برخی مباحث هستی‌شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

ملاصدرا در باب علم، دارای ابتکاراتی است که فلسفة او را از نظام­های فلسفی پیشین، متمایز می‌سازد. وی با رویکردی وجودشناختی به علم، نگاهی متفاوت به مسائل مربوط به آن دارد. ابداعات صدرالمتألهین در این موضوع، زمینه­ا‌ی مناسب برای حل مسائل دشواری که تا پیش از وی، پاسخ کامل و صحیحی برای آن ارائه نشده بود، فراهم کرد. در این نوشتار، تنها برخی از پیامدهای هستی‌شناختی نگاه وجودشناسانة ملاصدرا به علم، مورد بررسی قرار گرفته است، لیکن تبیین این مسائل، از چنان درجة اهمیتی برخوردار است که نگاه ما را به هستی، کاملاً دگرگون می‌سازد، مسائلی چون علم خداوند به مخلوقات، معرفت به خداوند، اثبات شوق و عشق در همة موجودات. بی‌شک ملاصدرا بدون اصول فلسفی خود و مسائلی که در حوزة علم به اثبات می‌رساند، قادر به تبیین عقلانی و صحیح این مسائل بسیار مهم نبوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Mulla Sadra’s Point of view on Knowledge in Certain Ontological Discussions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Meshkati
  • Maryam Fakhr al Dini
Isfahan university
چکیده [English]

Mulla Sadra has a special thought on knowledge by which his idea is distinguished from other philosophical systems. He, by ontological approach to the knowledge, presents a distinctive idea. His approach has provided the proper contexts to solve the difficult problems which have not had a perfect and precise solution before. This research investigates only some of the ontological consequences of his viewpoints. But explanation of this matter has such important that can change our worldview entirely, the issues such as God’s knowledge to the creatures, God’s omniscience, proving the passion and love among all existents towards God.  Undoubtedly, Mulla Sadra without his own philosophical principles and the issues are approved on knowledge, has not been able to clarify the most influential facts rationally and precisely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • being
  • God’s omniscience
  • Passion
  • Love
  • Mulla Sadra. s
  • Profane
  • Eliade
جوادی ‌آملی، عبدالله، (1376)، رحیق مختوم، شرح حکمت متعالیه، بخش چهارم از جلد دوم، قم، اسراء.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1361الف)، ایقاظ النائمین، تصحیح محسن مؤیدی، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفۀ ایران.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1383)، الحکمة المتعالیه فی‌الاسفار الاربعة العقلیة، ج 1، تصحیح غلامرضا اعوانی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1380)، الحکمة المتعالیه فی‌الاسفار الاربعة العقلیة، ج2 ، تصحیح مقصود محمدی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1383)، الحکمة المتعالیه فی‌الاسفار الاربعة العقلیة، ج 4و3، تصحیح مقصود محمدی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1381)،‌ الحکمة المتعالیه فی‌الاسفار الاربعة العقلیة، ج 6، تصحیح احمد احمدی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1380)، الحکمة المتعالیه فی‌الاسفار الاربعة العقلیة، ج 7، تصحیح مقصود محمدی، تهران،‌ بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1383)، الحکمة المتعالیه فی‌الاسفار الاربعة العقلیة، ج 9، تصحیح رضا اکبریان، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1362)، رسائل فلسفی، تصحیح سیدجلال‌الدین آشتیانی، چاپ دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1382)، الشواهدالربوبیة فی المناهج السلوکیة، تصحیح سید مصطفی محقق داماد، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1361ب)، العرشیۀ، تصحیح و ترجمۀ غلامحسین آهنی، تهران، انتشارات مولی.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1381)، المبدأ و المعاد فی الحکمة المتعالیة، ج 2، تصحیح محمد ذبیحی و جعفر شانظری، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1385)، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، تصحیح حامد ناجی اصفهانی، چاپ سوم، تهران، انتشارات حکمت اسلامی صدرا.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1378)، المظاهر الإلهیّة فی اسرار العلوم الکمالیه، تصحیح سید محمد خامنه‌ای، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم، (1386)، مفاتیح الغیب، ج 2، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.