صورتبندی برهان نظم از منظر سوئینبرن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

برهان نظم ساده­ترین، قابل فهم ترین و عمومی­ترین برهان بر وجود خداوند است. در طول تاریخ روایت­های متعددی از این برهان ارائه شده است که از درجات متفاوتی از قوّت و دقّت برخوردارند. به نظر نگارندگان معقول­ترین و قابل دفاع­ترین روایت از این برهان، روایتِ «استدلال از راه بهترین تبیین» است. روایت­هایِ کلاسیک، مقایسه­ای، تنظیم دقیق، پیچیدگی غیر قابل تقلیل بیوشیمیایی و اطلاعات زیست شناختی ضمن آنکه هر یک روایت­هایی مستقل هستند، امّا به نظر می­آید اگر بتوان این روایت­ها را در خدمت «استدلال از راه بهترین تبیین» در آورد، برهان نظم می­تواند نقش مؤثّرتری در اثبات وجود خدا در کنار سایر براهین ایفا کند. سوئینبرن استدلالی ارائه کرده، که نتیجة آن- به زعم وی- محتمل بودن وجود خدا را نشان می­دهد. او این بار را بر دوش برهانی استقرایی گذاشته است. ریچارد سوئینبرن در تقریر این برهان با تفکیک نظم جهان به نظم زمانی و نظم مکانی و صورتبندیِ جدیدی از برهان طرح و تدبیر، تلاش درخوری در این راه نموده است. در این جُستار سعی شده تا تقریر و روایت سوئینبرن از برهان نظم که در آثار متعدد او به انحای مختلف بیان شده است در یکجا و به صورت نظام­مند تقریر شود، تا راه برای بررسی،  نقد و یا تقویت آن هموارتر گردد. با جستجوی انجام گرفته این برهان تاکنون با نظامی که در این مقاله بدان پرداخته شده است، صورتبندی نشده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Swinburne`s Formalization of the Argument of Design

نویسندگان [English]

  • Asghar Mohammadi
  • Sahar Kavandi
AM of Islamic philosophy and theology from Zanjan University
چکیده [English]

When proving the existence of God, the argument of design has been known as the easiest argument to be understood and, therefore, the most common one. Different explanations of the proof have been given during the history of theology with different degrees of stability and exactness. For this pen, the most logical and reasonable expression of the argument is what well-known as "the expression through the best explanation". Classic expressions, comparative ones, exact adjustment, non reducible complexity of biochemistry and biologic information, though each is known a distinct expression, may be used as complementary grounds for the one supported by the paper, would play a more considerable part in proving the existence of God. Swinburne has given an argument on the probability for the existence of God. Swinburne`s expression is based on induction. Formalizing the argument and focusing on the order of place and time with regard to the order of the visible world, he has made a notable attempt in the field and given a new formalization of the argument in the field. In this paper, it has been intended to gather and study Swinburne`s expressions from his different works. In  this way, a necessary step has been taken for other studies of the argument.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Argument of design
  • order of time
  • Order of place
  • Expression through the best explanation
  • Scientific explanation
  • The easiest explanation
  • Swinburne

[1] ژیلسون اتین ، (1375)، مبانی فلسفه مسیحیت، ترجمۀ محمد محمدرضایی، سید محمود موسوی، دفتر تبلیغات حوزة علمیة قم.

[2] سوئینبرن، ریچارد، (1375)، آیا خدایی هست؟ ترجمۀ محمد جاودان، نشر دانشگاه مفید.

[3] عهد جدید، (1387)، ترجمة پیروز سیّار، تهران، نشر نی.

[4] فیلیپ پی.واینر، (1385)، فرهنگ تاریخ اندیشه­ها، انتشارات سعاد.

[5] کانت، ایمانوئل، (1383)، سنجش خرد ناب، ترجمة دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، ویراستِ دوم.

[6] افلاطون، (1366)، مجموعه آثار افلاطون، رسالۀ تیمائوس، ترجمة محمدحسن لطفی.

[7] اکبری، رضا، (1390)، «الگوهای خداباوری در دوران معاصر و ظرفیت­های فلسفة اسلامی»، حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان.

[8] Swinburne, Richard, (2010), ''God as the Simplest Explanation of the Universe" in European Journal for Philosophy of Religion, 2, 1-24; and in (ed).

[9] Swinburne, Richard, (2004), The Existence of God, second edited, Oxford University.

[10] Swinburne, Richard, (1968), ''The argument from design'' philosophy the journal of the royal institute of philosophy, vol. xliii no.1645, July. The Justification of Theism", www.leaderu.com/truth/3truth 1982" Swinburne, Richard.