تبیین توماس آکوئینی از نسبت میان زیبایی با خیر و حقیقت در چهارچوب بحث از صفات استعلایی وجود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از شرایط شکل­گیری زیباشناسی جدید یا  استتیک در دورة روشنگری، استقلال زیبایی از خیر و حقیقت بوده است. اما در فلسفة پیش از دوران تجدد، یعنی در دورة یونان باستان و قرون وسطی، زیبایی جدای از خیر و حقیقت فهم و تبیین نمی­شد. این تفکیک­ناپذیری در رویکرد مابعدالطبیعی و هستی­شناختی به این سه معنای ارزشی ریشه دارد. یک نمونة برجسته از این رویکرد را نزد توماس آکوئینی می­توان دید. توماس در بستر مبحث صفات استعلایی وجود مخلوق، به نسبت زیبایی با خیر و حقیقت می­پردازد. وی می­کوشد این سه­گان را در دو مرتبة وجود مخلوق و مرتبة الهی با هم مرتبط سازد. از سوی دیگر، توماس با مرتبط ساختن این صفات با قوای شناختی و ارادی نفس، اساسی مابعدالطبیعی برای حیات اخلاقی و حیات نظاره­گرانه فراهم می­آورد که زیبایی در آن نقشی اساسی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aquinas` Explanation on the Relation of Aesthetics to the Good and the True in the Frame of Transcendent Qualities of Existence

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sane`i
  • Yosof Shaqool
Esfahan University
چکیده [English]

One of the essential grounds for establishing new form of aesthetics in the Enlightenment has been regarded as the independence of the beautiful from the good and the true. In the philosophy of Greece and middle ages, however, the beautiful was explained based on the good and the true. This dependence was due to its own ontological and metaphysical approach to the three meanings. One case of such an approach may be found in Thomas Aquinas. When studying the transcendental qualities of the created being, the philosopher has spoken of the relation of the beautify to the good and the true. He has sought to connect the three of the created beings to those of the Divine level of being. Again Thomas, linking the three qualities with human mental powers of knowledge and will, has established such a foundation for moral life in which beauty plays an essential part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauty
  • The Good
  • The True
  • Transcendent Qualities of Existence
  • Aquinas Thomas
[1] ارسطو، (1378)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، انتشارات طرح نو.
[2] افلاطون، (1380)، دورۀ آثار، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی.
[3] بینای مطلق، سعید، (1383)، «زیبایی و وجود نزد افلوطین»، عرفان ایران، شمارۀ 21. 
[4] بینای مطلق، سعید، (1387)، «زیبایی و وجود نزد افلاطون»، نامۀ مفید، شمارۀ 68، ص 122-
109.
 [5] پاپاس، نیکلاس؛ راس، استفن دیوید؛ اِرتسن یان. ا .، (1386)، «زیبایی»، زیباشناخت، شمارة 17، ص 94- 63.
[6] ربیعی، هادی، پازوکی، شهرام، (1390)، «مفهوم زیبایی نزد توماس آکوئینی»، فصلنامۀ اندیشۀ دینی دانشگاه شیراز، شمارۀ 40، ص 92- 69.
[7] ریتر،گروندر، گابریل (سرویراستاران)، (1389)، فرهنگ­نامة تاریخی مفاهیم فلسفه، ج 1: فلسفۀ هنر، ترجمه و ویراستاری محمدرضا حسینی بهشتی، بهمن پازوکی، تهران، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران، مؤسسة فرهنگی پژوهشی نوارغنون.
[8] ژیمنز، مارک، (1390)، زیباشناسی چیست؟، ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی، تهران، نشر ماهی.
[9] سوانه، پیر، (1389)، مبانی زیباشناسی، ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی، تهران، نشر ماهی.
[10] کوماراسوامی، آناندا، (1389) ، هنر و نمادگرایی سنتی، ترجمة صالح طباطبایی، تهران، فرهنگستان هنر و مؤسسة تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن».
[11] نصری، امیر، (1390)، «مبانی متافیزیکی زیبایی در آثار دیونیسیوس مجعول و تأثیر آن بر زیبایی­شناسی مسیحی»، کیمیای هنر، شمارة 1، ص 48- 39.
[12] Aertsen, JAN A. (1991), "Beauty in the Middle Ages: A Forgotten Transcendental?", Medieval Philosophy and Theology, 1:68-97.
[13] Aquinas, Thomas, (2007), Commentary on Dionysius' On the Divine Names,     translated by Ananda Coomaraswamy, in Figures of Speech or Figures of Thought?,          World Wisdom, Bloomington, Indiana.
[14] Aquinas, Thomas, Questiones Disputatae de Veritate, http://dhspriory.org/thomas/QDdeVer.htm, 2013.
[15] Aquinas, Thomas, The Summa Theologica, Translated by Fathers of the English Dominican Province, http://dhspriory.org/thomas/summa/index.html, 2013.
[16] Dionysius, (1920),On The Divine Names and The Mystical Theology, translated by C. E. Rolt, NewYork, The Macmilian Company.
[17] Goris, Wouter & Aertsen, Jan, "Medieval Theories of Transcendentals", The     Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.),
[18] Stolnitz, Jerome, (1961), "On the Significance of Lord Shaftesbury in Modern   Aesthetic Theory", The Philosophical Quarterly , vol.11, No. 43, p: 97-113
[19] Tatarkiewicz,W.(2005), History of Aesthetics, Vol. 1: Ancient Aesthetics and Vol. 2:       Medieval Aesthetics, continuum.
[20] Thomae De Aquino, Opera Omnia,