فرآیند مابعدالطبیعی‌سازی همراهی الهی در نظریه «معیت قیومیه‌ی صدرایی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

"معیت" در عرف، به معنای "همراهی جسمانی" است؛ اما همراهی الهی در آیة "وهو معکم أینما کنتم" نمی‌تواند همچون همراهی ما با دیگر اشیا باشد. پیش از ملاصدرا، مفسران لفظ "مع" را مشترک لفظی دانستند. آنها باتوجه به پوستة معیت و معنای ظاهری آن، معیت حق تعالی با انسان‌ها را به معانی گوناگونی تأویل میبرند؛ اما ملاصدرا معتقد است نباید از ظاهر الفاظ مشتبه عبور کرد و آنها را تأویل برد. او با طرح "معیت قیومیه" مخاطب را از نگرشی ظاهری به نگرشی باطنی از معنای معیت می‌رساند. جهان‌بینی فلسفی- عرفانی ملاصدرا در کنار روش تفسیری وی (تفکیک مفهوم از مصداق) بر اشتراک معنوی معیت دلالت دارد؛ براین اساس هستة اصلی معنایی معیت، "مطلق همراهی" است که اقسام متعددی می‌یابد. البته انتقاداتی بر تفسیر معیت به"معیت قیومیه"؛ همچون "عدم سازگاری با سیاق آیه" و "تحمیل پیش‌فرض‌های عرفانی" وارد شده است اما پژوهش حاضر نشان می‌دهد طرح معیت قیومیه می‌تواند افزون بر حل مسئلة تعارض ظاهری آیه با مبانی توحیدی، مخاطب را با استفاده از میراث تفسیری، به منظومه‌ای از معانی رساند که هریک وجهی از معیت خدا با بندگان را تبیین می‌کنند. بر این اساس برای مخاطب وحی، معیت خدا با بندگان، تصویر جامع‌تری پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Metaphysical Process of Divine Companions in the Theory of Sadra's Theory of Qiyomiyah

نویسندگان [English]

  • Zeynab Barkhordari 1
  • mohaddeseh Mohammadijamal 2
1 Associate Professor of University of Tehran
2 MA Student of University of Tehran
چکیده [English]

"concomitance" in the custom means "physical accompaniment"; but the divine concomitance in the following verse "…and He is with you wherever you are"(57:4) cannot be as same as  human concomitance with other objects. Before Mulla Sadra, the commentators considered the Quranic term مع"with" as equivocal term. They have numerous justifications for the meaning of the “concomitance”. But Mulla Sadra by designing the "Self-Subsisting Concomitance", open a new in philosophy. Sadra's philosophical-mystical worldview, with his interpretive method (separation of concept from instance), implies the content participation. Hence, the core of the semantic meaning of the term is "absolute companion" which is found in different ways. Of course, criticisms have been made on interpreting the term Concomitance to "Self-Subsisting Concomitance", such as "incompatibility with the meaning of the verse" and "imposition of mystical presuppositions". The theory not only can solve the incompatibility of the apparent meaning of the verse with theistic principles, but also, it is capable to provide a system of meaning to explain different aspects of divine concomitance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equivocal Univocal
  • MullaSadra
  • Self- Sustaining Concomitance
  • “And He is with you wherever you are”
A) The Books

Holy Quran [in Arabic]

Abi Muzaffar Samani, (1996), The Explanation of the Quran (5), Corrected by Abu Talal Ghneim ibni Abbas ibni Ghunaim & Abi Tamim Yasir ibni Ibrahim, Dar Al Watan, Saudi Arabia. [In Arabic]

Abul Fotouh Razi, (1986), The Paradise and the Spirit of the Jinan in the Interpretation of the Quran (19), Edited by Mohammad Mehdi Naseh & Mohammad Jafar Yaghighi, Astan Qods Razavi, Mashhad. [In Arabic]

Abu Saud, (1983), Abi Saud’s Interpretation (Guide the Healthy Mind to the Merits of the Holy Quran) (8), Arab Heritage Revival House, Beirut. [In Arabic]

Abu Hayan, (1998), The Sea Surrounding in the Interpretation (10), Corrected by Jamil Sadaqi Mohammad, Dar_ Alfekr Press, Beirut. [In Arabic]

Aigi, (2002), The Comprehensive Expression in the Interpretation of the Quran (Aigi) (4), Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Amoli, (2000), The Explanation of the Great Ocean and the Center of Sea in the Interpretation of the Dear and Arbitrator Book of God (2), Corrected by Mohsen Mousavi Tabrizi, Noor Ala Nour, Qom. [In Arabic]

Baidawi, (1996), The Lights Revelation and the Secrets of the Interpretation (Baidawi’s Interpretation) (5). Preparation: Mohammad Abdul Rahman Marashli, Arab Heritage Revival House, Beirut. [In Arabic]

Baghaei, (2005), The System of Pearls in the Proportion of the Verses and the Surahs (7), Corrected by Abdul Razzaq Mahdhi, Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Bhagawi, (1998), Bhagawi’s Interpretation; Named: Milestones of the Revelation (5), Corrected by Abdul Razzaq Mahdhi, Arab Heritage Revival House, Beirut. [In Arabic]

Dinevari, (2002), Ibn wahb’s Interpretation; Named:  the Express in the Interpretation of the Holy Quran (2), Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Fakhreddin Razi, (1998), The Great Interpretation (The Unseen Keys) (4&5&19&25&29), Arab Heritage Revival House, Beirut. [In Arabic]

Faydi, (1995), The Shining of Inspiration in Interpreting words of the king Ala`am (5), Dar Almanar Press, Qom. [In Arabic]

Ghaeminia Alireza, (2017), Conceptual Metaphors and the Spaces of the Quran, Research Center for Islamic Culture and Thought, Tehran. [In Persian]

Ghosheiri, (2000), Subtleties of Signals: Sophie’s Interpretation is Complete of the holy Quran (1&3), corrected by Ibrahim Bassiouni, Public Egyptian group for book, Cairo. [In Arabic]

Gortabi, (1985), The Extensive rules of the Quran (17), Naser Khosrow Press, Tehran. [In Arabic]

Hassani Vaez, (2002). The Hints of the Interpretation and Truths of the Revelation, corrected by Joya Jahanbakhsh, Written Heritage Research Center, Tehran. [In Persian]

Hosein Zadeh, Mohammad, (2012), Income on Epistemology and the Basics of Religious Sciences, Imam Khomeini Institute of Education and Research, Qom. [In Persian]

Ibn Abbas, (1992), Tanweer Almeghbas in the Ibn Abbas’s Interpretation, World Library, Beirut. [In Arabic]

Ibn Abdul Salam, (2007), Al Ezz ibn Abdulsalam’s Explanation (2), commentary by Abdul Rahman Ahmad Fathi, Beirut: Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications. [In Arabic]

Ibn Adel (1997), The kernels in the Sciences of the Book(Quran) (8&18), corrected by Abdalmogood, Adel Ahmad, Moawad, Ali Mohamed, Hassan, Mohamed Saad Ramadan, Harb, Mohamed Metwally Desouki, Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Ibn Anbari, (1983), The Expression in the Problem of Analysis of the Quran (2), Dar Al - Hijra Foundation, Qom. [In Arabic]

Ibn Arabi, (1988), The Mercy of the Beneficent in the Interpretation and Signs of the Quran (4), corrected by Mahmoud Gharab, Ndr Press, Damascus. [In Arabic]

Ibn Arafa, (2008), Ibn Arafa’s Interpretation (2), Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Ibn Attieh, (2000), Al Moharrar al Vajeez in the Explanation of the Excellent Book (5), corrected by Mohammad Abdul Salam Abdulshafi, Collector: Jamal Talba, Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Ibn Shahr ashub, (1990), Similar and Different in the Quran (1), Awake, Qom. [In Arabic]

Ibn Jazzy, (1994), Facilitation of the Revelation Sciences (2), corrected by Abdullah Khaledi, Beirut. [In Arabic]

Ibn Jozie, (2000), The Increased Path of the Science of the Interpretation (4), corrected by Abdul Razzaq Mahdi, Arabic Book House, Beirut. [In Arabic]

Ibn kaseer, (1997), The Explanation of the Great Quran (8). Corrected by Mohamed Hassin Shams El Din, Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Jourjani, (1999), The Obviousness of Minds and the Evacuation of Sorrows (the Gazer Interpretation) (9), Edited by Jalaluddin Mohaddes, University of Tehran, Tehran. [In Arabic]

Kashani, (No date), Method of Honest Persons in Coercion of Dissenters (9), Islamie Bookstore, Tehran. [In Arabic]

Kashefi, (No date), Hosseini’s Interpretation, corrected by Ahmad ibni Abdul Rahim Shah Wali Allah, Noor bookstore, Saravan. [In Arabic]

---------, (2000), Jewels of Interpretation, corrected by Jawad Abbasi, Research Center for Written Heritage, Tehran. [In Arabic]

Khateeb Sharbini, (2003), Khateeb Sharbini’s Interpretation; Named: Al-Siraj Al-Munir (Illuminating lights) (4), corrected by Ibrahim Shams Aldin, Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Khazen, (1993), Khazen’s Interpretation; Named: the kernels of Explanation in the Meanings of the Revelation (4). corrected by Abdul Salam Mohammad Ali Shahin, Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Mahaemi, (1981), The Interpretation of the Quran; Named: Tabsir Al manan and Taysir Al Manan (2), The Book World Press, Beirut. [In Arabic]

Mahalli, (1994), Jalalain’s Interpretation, corrected by Abdulrahman ibni Abi Bakr Sioti, Al Noor Publications Est, Beirut. [in Arabic]

Maghdesi Hanbali, (2008), The Opening of Beneficent (Al-Rahman) in the Interpretation of the Quran (6), corrected by Nour al-Din Taleb, Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, Qatar. [In Arabic]

Makki ibni Hamoush, (2001), The Problem of Analysis the Quran, Edited by Yasin Mohammad Sawas, Dar Al Yamama Press, Beirut. [In Arabic]

Matoridi, (2004), The Interpretations of the Sunnis (Matterdy’s Interpretation) (9), corrected by Majdi Basloum, Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Mauverdi, (No date), The Points and the Sources of Mauveredi’s Interpretation (5), corrected and commentary by Sayed ibni Abdulmaksoud Abdul Rahim, Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Meybodi, (1992), Reveal Secrets and Apparatus Righteous (6&9), corrected by Ali Asghar Hekmat, Amir Kabir Publishing, Tehran. [In Persian]

Moghatel ibni Suleiman, (2001), Moghatel ibni Suleiman’s Interpretation (4&5), Arab Heritage Revival House, Beirut. [In Arabic]

Nasafi, Abdullah ibni Ahmad, (1994), Nasafi’s Interpretation: Evidences of The Revelation and Facts of Explanation (4), Dar Annafaes Press, Beirut. [In Arabic]

Nasafi, Omar ibni Mohammad, (1997), Nasafi’s Interpretation (2), Edited by Aziz Allah Juveni, Sorush Press, Tehran. [In Arabic]

Nezam al-a`araj, (1994), Interpretation of the Problems of the Quran (6), corrected by Zakaria Omirat, Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Nohas, (1999), The Analysis of the Quran (Nohas) (4), commentary by: Abdel Moneim Khalil Ibrahim, Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Ragheb Esfahani, (1990), The Words of the Phrases of the Quran, corrected by Safwan Adnan Davoodi, Dar Al Shamiyat, Beirut. [In Arabic]

Ras`ani, (2007), The Codes of Treasures in the Interpretation of the Holy Book (Quran) (2&7), corrected by Abdulmalik ibni Deheish, Library of Asi, Mecca. [In Arabic]

Ruzbehan Baqli, (2008), The Brides of the Statement in the Truths of the Quran (3), corrected by Ahmad Farid Mezaidi, Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Sadr al-Din ash-Shirazi (1982), The Interpretation of the Holy Quran (sadra) (4&6), Edited by Mohammad Khajavi, Bidar Publications, Qom. [In Arabic]

------, (1989), Principle and Restitution, Edited by Jalal al-Din Ashtiani, Society of Wisdom and Philosophy of Iran, Tehran. [In Arabic]

------, (1989), The Transcendent Judgment in the Four of Rational Travels (3), commentary by: Hadi ibni Mehdi Sabzevari, Mohammad Hossein Tabatabaei, Ali ibi Jamshid Noori, Ali ibni Abdullah Zenouzi, Ismail ibni Muhammad Samiy Al Ain Isfahani and Mohammad ibni Masum Ali Modarres Zanjani, preface: Mohammad Reza Mozaffar, Al-Mustafawi library, Qom. [In Arabic]

------, (1996), Divine Witnesses in Behavioral Curricula (1), Edited by Jalal al-Din Ashtiani, commentary by: Hadi ibni Mehdi Sabzevari, Arab History Institution, Beirut. [In Arabic]

------, (1999), Three Philosophical Treatises (Similarities of the Quran; Holy Issues and Answers of Questions), Edited by Jalal al-Din Ashtiani, Islamic Propaganda Department of Qom Seminary, Qom. [In Persian]

------, (2004), Translation and Interpretation of Divine Witnesses, translated by: Javad Mosleh, Sorush Press, Tehran. [In Persian]

----- & Klini, (1987), The Explanation of Usul ol-Kafi (3), Edited by Mohammad Khajavi, commentary by Ali ibni jamshid nouri, Ministry of Culture and Higher Education, Institute for Cultural Studies and Research, Tehran. [In Arabic]

Samarkandi, (1994), Samarkandi’s Interpretation; Named: The Sea of the Sciences (3), corrected by Omar Amro, Dar_ Alfekr Press, Beirut. [In Arabic]

Shaikh Zadeh, (1997), Commentary of Muhayy al Din Shaikh Zadeh on Ghazi Baidawi’s Interpretation (6&8), Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Shaikh Tusi, (1998), The statement of the Interpretation of the Quran (9), corrected by Ahmad Habib ameli, Arab Heritage Revival House, Beirut. [In Arabic]

Siouti, (1982), Al-Durr Al-Manthoor in the Cited of Explanation (6), Library of Ayatollah Marashi Najafi, Qom. [In Arabic]

------, (1999), The Perfection in the Sciences of the Quran (1&2), corrected by Fawaz Ahmad Zamerli, Arabic Book House, Beirut. [In Arabic]

-------, (No date), Mo`etarak Al-Aghran in the Inimitability of the Quran (1&2), Arabic Dar_ Alfekr Press, Beirut. [In Arabic]

Siwasi, (2005), The Springs of the Explanations (4), corrected by Bahaa Aldin Dartma, Dar Sader, Beirut. [In Arabic]

Tabarani, (2008), The Great Interpretation: Interpretation of the Great Quran (Tabarani) (6), Cultural Library Press, Jordan. [In Arabic]

Tabari, (1990), The Extensive statement in the Interpretation of the Quran (Tabari’s Interpretation) (27), Dar_alfekr Press, Beirut. [In Arabic]

Tabarsi, (1990), The Comprehensive Interpretation (4), corrected by Abolghasem Georgian, Qom Seminary, Qom. [In Arabic]

-------, (1993), The Complex of Statement in the Interpretation of the Quran (2&9), corrected by Fazlullah Yazdi Tabatabai and Hashem Rasooli, Naser Khosrow Press, Tehran. [In Arabic]

Tha’aalabi, (1996), Tha`aalabi’s Interpretation; Named: the Good Jewels in the Interpretation of the Quran (5), corrected by Adel Ahmad Abdulmajoud, Abdelfattah Abusenah and Ali Mohamed Moawad, Arab Heritage Revival House, Beirut. [In Arabic]

Tha`alabi, (2000), The Discovery and the Expression Known as Tha`alabi’s Interpretation (9). corrected by Aby Mohammad ibni Ashour and Nazir Sa`edi, Arab Heritage Revival House, Beirut. [In Arabic]

Toufi, (2004), The Divine points to Fundamentalist Topics, Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

Vahedi, (1993) (a), Medium in the Interpretation of the Holy Quran (4), corrected and commentary by Adel Ahmad Abdelmagoud, Sarra Ahmad Mohamed Moawad Ali Mohamed and Awis Abdel Rahman Abdelghani Gamal Ahmad, preface: Abdulhadi Al-Faradmadi, Scientific Publishing House, Muhammad Ali Bayson Publications, Beirut. [In Arabic]

-------, (1993) (b), The Synopsis in Interpretation of the Holy Quran (vahedi) (2), preface: Safwan Adnan Dawoodi, Dar Al-Khalam Press, Beirut. [In Arabic]

Zahak, (1997), Zahak’s Interpretation, Compilation by Mohammad Shakeri Ahmad Al-Zawaiti, Dar Assalaam (salaam Press), Egypt. [In Arabic]

Zarkeshi, (1988), The Guide in the Sciences of the Quran (2&4), corrected by Jamal Hamadi Zahabi, Ibrahim Abdullah Kurdi, Yousef Abdulrahman Marshali, Dar_alfekr Press, Beirut. [In Arabic]

B) The Articles

Akhavan Saraf, Zahra, (2006), “Interpretation of Exegetists: Mulla Sadra’s Interpretation and Comparative of traditional, Rational and Discovery Aspects”, Bayenat, N:51, P:74-91. [In Persian]

Ghazizadeh, Kazem and Moradi, Leila, (2009), “Semantics of Concomitance: the word "With" (Ma`a) in the Quran”, Hosna, N:2. P:68-83. [In Persian]

Kavandi, Sahar, Jahed, Mohsen, (2008), “A Treatise on the God’s Concomitance with servants on view Jalal ed Dine Davani and Gheias ed Dine Dashtaki”, Ayene miras, N:41. P:351-362. [In Persian]

Khalili, moghadase, (2011), “The Relationship between Man and God in Transcendent philosophy”, Aeine Hekmat, N:8-9. P:99-134. [In Persian]

-------, (2015), “The Effect of Transcendent philosophy in Understanding of the verses are Concerning the Relationship between Man and God”, Misagh, N: b2, P:7-38. [In Persian]

Zamani, Mahdi, (2013), “The Attribute Self-Subsisting of God and its Consequences in the Mirror of the Transcendent philosophy of Sadr Olmuteallehīn”, The teachings of Islamic philosophy; Razavi University for Islamic sciences. N:12. P:65-82. [In Persian]