نحوه و حدود معرفت به موجودات بر مبنای اصالت وجود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

بدون تردید، مبنای نخست حکمت متعالیه در بعد هستی شناسی، همان اصالت وجود است که بر اساس آن، چیزی جز وجودها و آثار وجودی آن‌ها، در دار هستی یافت نمی‌شود. ملاصدرا در جاهای مختلف آثارخویش، بیان می‌کند که معرفت حقیقی به وجودات تنها از طریق علم و کشفِ شهودی میسّر است. پرسشی که اینجا، خودنمایی می‌کند، این است که چگونه می‌توان بر اساس اصالت وجود، به وجودات، علم حضوری و حصولی پیدا کرد و چنین علمی تا چه حدّی می‌تواند ما را به شناخت حقیقی رهنمون شود؟ پاسخ اجمالی این است که علاوه بر علم حضوری با همه اقسامش، از طریق معقولات ثانیه فلسفی و مفاهیم ماهوی نیز می‌توان تا حدودی به موجوداتِ خارجی معرفت پیدا کرد و افزون بر ادراکات حضوری و حصولی عقلی، از طریق حواس نیز با موجوداتِ محسوس مواجه می‌شویم و از طریق همین مواجهه، به آن‌ها علم پیدا می‌کنیم. بنابراین اقسامی از علم حضوری و مفهومی (عقلی) و حسی به موجودات داریم؛ لکن باید دانست که هر معرفتی حدّ و چارچوب خاصّی دارد و دانستن این حدّها، خود، بخشی از حکمت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mode and Limits of Knowledge of Beings Based on the Principality of Existence

نویسنده [English]

  • mansour imanpour
Associate professor, Islamic Philosophy, َAzarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

There is no doubt that, the first ontological cornerstone for Transcendent philosophy is seen in the "principality of Existence", according to which  nothing is considered as real in the realm of existence except the being itself, and “existence” is not realized in the mind, because it is the simple and unfolded reality whose mode of being is the refusal of “nothingness” and being the primary source of acts or effects, and the true knowledge of existence is possible only through knowledge by presence and intuition.The question that arises here is that how beings can be perceived by presence or acquired knowledge and to what extent can such a knowledge lead us truly to knowledge? The aim of this research is to deal with this question. The concise answer is that, it is possible, to some extent, to gain knowledge of external beings by "Secondary intelligible" and "essential concepts", along with to "knowledge by presence" with all its kinds. For such concepts are abstracted from external beings and their comparison, and for the sake of this relationship, they are reflecting their own objects. In addition to "knowledge by presence" and "acquired knowledge", we also encounter creatures through senses and through this we know them. Therefore, there are various forms of knowledge of beings, and the knowledge of mankind is open to beings. However, it is worthy to note that knowing take place in a certain framework and conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge by presence
  • Knowledge
  • Recognition of Existence
Ibn Sina, (1996), Al-esharat va Al- tanbihat, vol.2, 3, Qom, Al- balagheh publication .[In Arabic]

------, (1984a), Al-taligat, Edited by Abd-Alrahman badawi, Qom, Center of Islamic Propagation.[ In Arabic]

------, (2007), An-Nafs-u min “Kitab ish- Shifa”,  Edited by Hasan-e Hasan- Zadeh- ye Amoli, Qom, Bustan-e Ketab Publishers.[ In Arabic]

-----, (1984), Al- Shifa-Al-Ilahiyyat, Edited by Ibrahim Madkour, Tehran, Naser  Khosrow. [In Arabic]

Aristotle, (2010), Metaphysics, Translation by Mohammad Hassan Lotfi, Tehran, Tarhe no publication. [In Persian]

Imanpour, Mansour, (2003), “Theory of correspondence of subject in peripatetic and transcendent philosophy”, Review of  Faculty of  Literature and Humanities, No:186, page 48-23. [In Persian]

Jafarian, Morteza; Gharamaleki, Ahad Faramarz, (2013), “Mulla Sadra on the Impossibility of Knowing the Reality of Objects”,  Sadrai Wisdom, Vol. 2, Page 91-105. [In Persian]

Javadi Amoli, (1996), Rahiqe Makhtoom, part 1, Vol. 1,4,5, Qom,Isra Publication Center. [In Persian]

Sabzawari, Mulla Hadi, (1992), Sharh al- Manzumah, Edited by Hasan-e Hasan- Zadeh- ye Amoli, Vol.2, Tehran, Nab publications. [In Arabic]

--------, (2001), Sharh al- Manzumah, Edited by Hasan-e Hasan- Zadeh- ye Amoli , Vol.5, Tehran, Nab publications. [In Arabic]

------, (2004), taliqa on al- Hikmat al-muta’aliya fi-al-asfar al aqliyyt al- arba’a, Vol. 1, Edited by Gholamreza A’vani, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

--------, (2004), taliqa on al- Hikmat al-muta’aliya fi-al-asfar al aqliyyt al- arba’a, Vol. 3, Edited by Maqsoud Mohammadi, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

------, (2002), taliqa on al- Hikmat al-muta’aliya fi-al-asfar al aqliyyt al- arba’a, Vol. 6, Edited by Ahmad Ahmadi, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

------, (2003), taliqa on Al-shavahed al-Robubiyya, Edited by Sayyed Jalal al- din Ashtiyani,Qom, Bustan-e Ketab. [In Arabic]

Suhrawardi, shihab ah-din, (1993), Hekmat al- ishraq- The Complete Works, vol. 2, Tehran, Foundation of Cultural and Humanities Studies Publication. [In Arabic]

Tabatabaii, Mohammad hossein, (no date), Nihayat al-hikmah, Qom, institute of Islamic publication. [In Arabic]

------, (1989), taliqa on al- Hikmat al-muta’aliya fi-al-asfar al aqliyyt al- arba’a, Vol. 1, Qom, Mostafavi Publication. [In Arabic]

-------, (1988), Principles of Philosophy and Method of Realism, vol. 2, Tehran, Sadra. [In Persian]

---------(2015), Nihayat al-hikmah, Edited and commentary by Ghogamreza Fayyazi, Vol. 4, Qom, Imam Khomeini Educational and Research Institute. [In Arabic]

Fayyazi, Ghogamreza, (1999), taliqa on Nihayat al-hikmah, Vol.1, Qom, Imam Khomeini Educational and Research Institute. [In Arabic]

Kouchenani, Ghasemali, (2004), “Impact of the Principiality of Existence upon the other philosophical issues”, Maqalat wa Barrasiha, no. 76, pp.260-255. [In Persian]

Motahhari, Morteza, (1989), A footnote on Principles of Philosophy and Method of Realism, vol. 1, Tehran, Sadra. [In Persian]

Mullasadra, (2009), taliqa on Explanation of the Hekmat al- Eshraq, Vol. 1,  Edited by Mahmoud Mousavi, Teran, Hekmat. [In Arabic]

-------, (2012), taliqa on Explanation of the Hekmat al- Eshraq, Vol. 2, Edited by Mahmoud Mousavi, Teran, Hekmat. [In Arabic]

------, (2012), Al-shavahed al-Robubiyya, Edited by Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad, Teran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

-----, (2004), Al- Hikmat al-muta’aliya fi-al-asfar al aqliyyt al- arba’a, Vol. 1, Edited by Gholamreza A’vani, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

------, (2001), Al- Hikmat al-muta’aliya fi-al-asfar al aqliyyt al- arba’a, Vol. 2, Edited by Maqsoud Mohammadi, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

-------, (2004), Al- Hikmat al-muta’aliya fi-al-asfar al aqliyyt al- arba’a, Vol. 3, Edited by Maqsoud Mohammadi, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

-------, (2002), Al- Hikmat al-muta’aliya fi-al-asfar al aqliyyt al- arba’a, Vol. 5, Edited by Reza Mohammadzadeh, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

-------, (2002), Al- Hikmat al-muta’aliya fi-al-asfar al aqliyyt al- arba’a, Vol. 6, Edited by Ahmad Ahmadi, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

------, (2001), Al- Hikmat al-muta’aliya fi-al-asfar al aqliyyt al- arba’a, Vol. 7, Edited by Maqsoud Mohammadi, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

----, (2003), Al- Hikmat al-muta’aliya fi-al-asfar al aqliyyt al- arba’a, Vol. 9, Edited by Reza Akbarian, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

-------, (2002), Al-Mabda va Al- Maad, vol.1, 2, Edited by Mohammad Zabihi, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

------, (2001), Al-Mabda va Al- Maad,  Edited by Sayyed Jalal al- din Ashtiyani,Qom, Center of Islamic Propagation. [In Arabic]

------, (1998), Al- Mazahir Al- Ilahiyya, Edited by Sayyed Jalal al- din Ashtiyani,Qom, Center of Islamic Propagation. [In Arabic]

------, (2005), Sharh-e Osool-e Kafi, vol.1, Edited by Reza Ostadi, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

------, (2006), Sharh-e Osool-e Kafi, vol. 2, Edited by Reza Ostadi, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]

------, (2006), Sharh-e Osool-e Kafi, vol. 3, Edited by Mahmoud Fazel Yazdi, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]