دیدگاه متخصصان دربارة معماری مدارس ایرانی- اسلامی مبتنی بر کاهش استرس استفاده‌کنندگان به‌مثابة فلسفه جاودانگی آرامش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

مسألة استرس یا فشار روانی از جمله مسائل مطرح قرن حاضر است و تأثیرات عوامل محیطی - کالبدی فضاها به‌عنوان جزئی از عوامل مؤثر برون فردی بر استرس افراد، انکارناپذیر است. از سوی دیگر، مسألة استرس در فضاهای آموزشی نیز مسأله­ای مطرح و دارای اهمیت می­باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی و مطالعه دیدگاه متخصصان درباره عوامل مؤثر بر کاهش استرس استفاده­کنندگان در فضاهای آموزشی و بررسی عوامل مستخرج در معماری مدارس ایرانی- اسلامی است؛ با تکیه بر اینکه معمار این دورة پایبندی به اصول و ارزش­های متعالی را متضمن آرامش می­دانسته است. پژوهش به‌صورت کمی-کیفی انجام‌شده و از تکینک دلفی بهره گرفته است و درنهایت از دیدگاه متخصصان پنج عامل اصلی به‌مثابه عوامل مؤثر بر کاهش استرس و فلسفه جاودانگی آرامش در فضاهای آموزشی، استخراج گردیده­اند. این عوامل شامل: مکان­یابی فضای آموزشی، نقش سیستم مدیریتی در ایجاد فضاهای رفاهی افراد، تأثیر سرزندگی در تعاملات بین فردی، نقش محیط جامعه و هم‌جواری‌ها در احساس امنیت و نقش فضاهای جمعی در ارتباطات کاربران فضاهای آموزشی هستند. لذا با استناد بر عوامل مستخرج، به پژوهش و مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از تحلیل­ها با نمونه­هایی از مصادیق موجود در بناهای مدارس ایرانی- اسلامی پرداخته‌ شده و تشریح گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Viewpoint of Specialists on the Architecture of Iranian-Islamic Schools as a Philosophy of Eternity of Peace

نویسندگان [English]

  • Somayeh Pourbagher 1
  • Hamid Reza Azemati 2
  • Bahram Saleh Sedghpour 3
1 Ph.D Candidate, School of Architecture and Urban Design Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 Professor, School of Architecture and Urban Design Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, School of Educational Psychology Department, Shahid Rajaie Teacher Training University
چکیده [English]

The issue of stress or psychological pressure is one of the major issues in the present century and the impacts of environmental - physical spaces, as an effective factor, external to the individuals on stress, is irrefutable. Stress in educational spaces is also an issue of great importance. The aim of this research is to study the viewpoints of experts on the factors affecting the reduction of stress in users of educational spaces, and to investigate the factors involved in the architecture of Iranian-Islamic schools. The method adapted in this research is a quantitative-qualitative study using Delphi technique. The results display that there are five main factors as effective factors in reducing stress and the philosophy of eternal relaxation in educational structure. These factors include: Placement of educational space; Management system in creating people's welfare spaces; Space vitality in interpersonal interactions; the community environment and neighbors in the sense of security; and the communal spaces in the communication of users in educational spaces. Therefore, comparative research and analysis on the examples of Iranian-Islamic schools have been conducted on the basis of extracted factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture of Iranian-Islamic Schools
  • Expert's Viewpoints
  • Philosophy of Immortality
  • People’s Stress Reduction
Adler, Michael; Ziglio, Erio, (1996), Gazing Into the Oracle: The Delphi Method and Its Application to Social Policy an d Public Health, essica Kingsley Publishers, Social Science.  [In English]

Azemati, Hamid reza, Aminifar, Zinat, (2017),The course of changing the spaces of Iran schools in the Islamic era according to the educational needs”,International Conference on Civil, Architectural and Urban Planning in Contemporary Iran, Tehran, University of Osveh - Tehran - Shahid Beheshti University, Vol.1, pp.1-10.  [In Persian]

Azemati, Hamid reza; Aminifar, Zinat; Pourbagher, Somayeh, (2016), “Pattern of Spatial Placement of Schools Based on the Principles of Islamic Schools in Promoting People's Learning”, Naqsh e Jahan Scientific-Research Journal, Vol. 2-6, pp. 16-23.  [In Persian]

Azamati, Hamid Reza; Pourbagher, Somayeh; Mohammadi, Mona, (2015) "The Role of Daylight and Natural Perspective on Stress Reduction in Educational Spaces", First International Conference on Culture, Psychopathology and Education, Tehran, Al-Zahra University, https://www.civilica.com/Paper-CPPCONF01-CPPCONF01_172.html.  [In Persian]

Azemati, Hamid reza; Pourbagher, Somayeh, (2018), Improvement of Students' Satisfaction with Physical Factors in Educational Environments based on the Concepts of Quranic Verses and Jurisprudential Narratives,  Naqshejahan, 7(4) , 01-10.  [In English]

Azemati, Hamid reza; Sabahi,Samaneh; Azemati,Saeed, (2012),Effective Environmental Factors on Students' Satisfaction with Educational Spaces”, Naqsh e Jahan Scientific-Research Journal, Vol. 2, pp. 31-42.   [In Persian]

Bazargan,Zahra; Goudarzi, Mohammad ali, (2001),Investigation of Traumatic Factors in Tehran Schools”, Journal of Psychology and Educational Sciences, Vol. 2, p. 111-136.  [In Persian]

Chaharbagh school, (2018), taken from the site of Isfahan city, School-chahar Bagh, taken from the site http://isfahancity.com. [in Persian]

Dehkhoda, (1998), Dictionary, Tehran, Tehran University Press. [In Persian]

Etemad ol-Saltaneh, Mohammad Hossein Khan, (2018), Almaaser al-Aasar, quoted from Wikipedia. [In Persian]

Fink, George, (2017), Stress: Concepts, Definition and History. In Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology, Elsevier, ISBN 9780128093245© 2017 Elsevier Inc.  [In English]

Kamel nia, Hamed, (2015),Basic Concepts in University Architecture, Ferdowsi University Press, Mashhad.  [In Persian]

 Kalantari,Khalil, (2009),Data processing and analysis in social and economic research, Tehran : Sharif Publications.  [In Persian]

Noghreh kar, Abdolhamid; Taghdir, Samaneh; Moein mehr,Sedigheh, (2015), “The Principles for the Architecture of Educational Spaces Based on the Definition of Human and Architecture from the Viewpoint of Islam”, Scientific-Research Journal of Iranian Scientific Society of Architecture and Urbanism,Vol.10, pp. 101-118. [In Persian]

Soheili, Jamaledin;  Arefian, Ensiyeh, (2016),Socio-Human Relations in the Space of the Mosque- Schools of Qazvin in Qajar period, Based on the Synthesis Approach to Space”, Journal of Human Geography, Vol. 3, pp. 475-491. [In Persian]

Seyfian,Mohammad kazem; Mahmoudi,Mohammad reza (2007),“Privacy in traditional Iranian architecture”, Urban Identity Journal, Vol. 1, pp. 3-14. [In Persian]