ویتگنشتاین، معجزه وجود، حیرت و مواجهه با زبان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران، پردیس فارابی

چکیده

شاید نخستین چیزی که هر پژوهش‌گر فلسفه دربارۀ ویتگنشتاین می‌آموزد این واقعیت باشد که او در طول دوران تفکر خود دو رهیافت مختلف راجع به زبان ارائه کرده است، که بر همین اساس در این‌که او را فیلسوف زبان (به معنای فیلسوفی که دغدغۀ اصلی او تحلیل و ایضاح زبان است) بخوانند تردید روا نمی‌دارند. اما مسأله‌ای اساسی که در این میان مغفول مانده آن ضرورت بنیادی است که ویتگنشتاین را ناچار می‌کند به پرسشِ زبان بپردازد. مقصود اصلی ما شرح «چرایی پرسش ویتگنشتاین از زبان» بر مبنای یک تجربۀ هستی‌شناختی است. در این مقاله روشن خواهد شد که بنیاد پرسشِ ویتگنشتاین از زبان و همچنین سرچشمۀ راه فکری خاص او تجربۀ بنیادی حیرت از وجود و دیدن موجودات به مثابۀ معجزه است. ویتگنشتاین در این تجربه با مرزهای زبان مواجه شده و تجربه‌ای از زبانمندی انسان کسب می‌کند به گونه‌ای که می‌تواند بگوید: وجود زبان، زبان وجود است. منابع اصلی ما برای شرح این تجربه «یادداشت‌ها»، «تراکتاتوس» و «خطابه‌ای دربارۀ اخلاق» خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wittgenstein, Miracle of Being, Wonder and Encounter with Language

نویسندگان [English]

  • mohammad ali abdollahi 1
  • Taleb Jaberi 2
1 Associate Professor at Tehran University
2 Ph.D. student of Philosophy: University of Tehran: Farabi Branch
چکیده [English]

Probably the first thing that every scholar in Philosophy learns about Wittgenstein is the fact that he developed two approaches regarding language in during his life and philosophical thinking, and accordingly nobody hesitates to call him a philosopher of language (in the sense of being as a philosopher whose main concern is the analysis and exposition of language). But the fundamental necessity that made Wittgenstein to do inquiry about language has not been considered yet. The aim in present paper is to deal with this neglected issue in Wittgenstein` s though and the writes attempt to clarify that the ground of Wittgenstein’s questioning about language and also the origin of his special way of thinking is the fundamental experience of wonder on being and seeing the beings as miracles. Wittgenstein encounters the borders of language and experiences the linguistic character of human being (or his being-in-the-language) so that he can say: The existence of language is the language of existence. Our main sources for explanation of this experience will be “Notebooks”, “Tractatus” and “A Lecture on Ethics”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wittgenstein
  • World
  • language
  • Miracle
  • Wonder
Cahill, Kevin, (2011), Fate of Wonder: Wittgenstein’s Critique of Metaphysics and Modernity, New York, Columbia University Press. [In English]

Floyd, Juliet, (2011), The Frege-Wittgenstein Correspondence: Interpretive Themes,  in Interactive Wittgenstein, Essays in memory of Georg Henrik von Wright, edited by Enzo De Pellegrin, springer, p 15-75. . [In English]

Hacker, P. M. S, (1986), Insight and Illusion, Rev. ed, Oxford, Clarendon Press. [In English]

Heidegger, Martin, (1971), On the Way to Language, translated by Peter D. Hertz, Harper and Row Publishers. [In English]

Malcolm, Norman, (2001), Ludwig Wittgenstein: A Memoir, with a biographical sketch by G.H. von Wright, second edition with Wittgenstein’s letters to Malcolm, Oxford, Clarendon Press. [In English]

McGuinness, Brian, (2005), Young Ludwig: Wittgenstein’s Life, 1889–1921 ,Oxford. [In English]

------, (2008), Wittgenstein in Cambridge: Letters and Documents 1911–1951, Blackwell Publishing. [In English]

------, (1967), Letters from Ludwig Wittgenstein, with a Memoir by Paul Engelmann, tr. L. Furtmüller, Oxford. [In English]

Monk, Ray, (2005), How to read Wittgenstein, London, Granta Books. [In English]

Schopenhauer, Arthur, (1977), Die Welt als Wille und Vorstellung, Zürcher Ausgabe, Werke in zehn Bänden, Band 1, Zürich. [In German]

Wittgenstein, Ludwig, (1998), Culture and Value, edited by Georg Henrik von Wright in Collaboration with Heikki Nyman, revised edition of the text by Alois pichler, Translated by Peter Winch, Blackwell Publishers Inc. [In English]

------, (1997), Cambridge Letters: Correspondence with Russell, Keynes, Moore, Ramsey & Sraffa, Ed. B. F. McGuinness and G. H. von Wright. Ithaca, N.Y., Cornell University Press. [In English]

------, (1956), “A Lecture on Ethics,” in The Philosophical Review, 74, p 3-12. Reprinted in J. H. Gill (ed.), (1968), Philosophy Today, No, 1, New York, Macmillan, p 4-14. [In English]

------, (1961), Notebooks: 1914-1916, Edited by G. H von Wright and G. E. M Anscombe, translated by G. E. M Anscombe, Harper and Row Publishers. [In English]

------, (1993), Philosophical Occasions, 1912–1951, ed. James C. Klagge and Alfred Nordmann, Indianapolis, Hacket Pub. Co. [In English]

------, (2000), A Lecture on Ethics, translated by Malek Hosseini, Tehran, Organon, No.16, p 325-333. [In Persian]

------, (2009), Tractatus Logico-Philosophicus, translated by M. Sh. Adib-Soltani, Tehran, Amir Kabir Publications. [In Persian]