تأملی بر علم الهی در حکمت سینوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد سابق دانشگاه تهران و عضو هیات علمی بازنشسته مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

مسألة علم الهی با زیرمجموعه مسائل مرتبط به آن، یکی از دشوارترین مسائل فلسفی است که شیخ­الرئیس نیز در آثار متعدد خود به تبیین و حل معضلات آن پرداخته است. دیدگاه ابن­سینا به خصوص درباره مسألة علم الهی به جزئیات متغیر مورد نقد و ایرادت فراوان و حتی اتهام و تکفیر او از سوی اندیشمندانی همچون غزالی انجامیده است. این مقاله برآن است که با تأملی دوباره و براساس مبانی فلسفی ابن­سینا به تبیین دقیق دیدگاه او بپردازد. مهم­ترین مبنای شیخ­الرئیس تمایز متافیزیکی وجود و ماهیت است. در این مقاله ابتدا به طرح مبنای شیخ و تفاوت آن با دیدگاه معتزله پرداخته شده است، سپس با بررسی دیدگاه او درباب علم الهی در سه مرحله علم ذات به ذات، علم بماسوا و علم به جزئیات، نظریه نهایی شیخ با توجه به آثار متأخر او که مهم­ترین آن التعلیقات است ارائه شده است. براساس نظر نهایی از آنجا که خدواند مبداء هستی، فعلیت محض و کل الاشیاء است، علم او به خود و بماسوا و همینطور جزئیات علم حضوری است و فاعلیت او بالرضا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Contemplation on Divine Knowledge in Avicenna's Peripatetic Philosophy

نویسندگان [English]

  • Golam Hossein Ebrahimi Dinani 1
  • Mohammad Jafar Jamehbozorgi 2
1 Full Professor of University of Tehran, and Retired Faculty member of Research Institute of Iranian Hekmat and Philosophy
2 Assistant Professor and Academic Member of the Institute of Philosophy and theosophy of Iran
چکیده [English]

The problem of divine knowledge with a subset of related issues, is one of the most difficult philosophical problems that sheikh al-Rais has been addressing and solving in its numerous works. The view of Avicenna, especially regarding the problem of divine knowledge, has been criticized and abused by many, and even charged with exaggeration by thinkers such as Ghazali. This paper seeks to refine the view of Avicenna in a reflection on the basis of the philosophical foundations of Avicenna. The most important basis for Avicenna is the metaphysical distinction between existence and quiddity. In this article, firstly, the design of the Sheikh's base and its difference with the Mu'tazilite view are discussed. Then, by examining his view of divine knowledge in the three stages of the knowledge of essence, the knowledge of other things and the knowledge of the details, the ultimate theory of the Sheikh with respect to his later works The most important of these is "Al-TALIQT". According to the final view, since God is the source, it is pure action and all things, its knowledge of itself and other things, as well as the details is the presential knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-taaliqat
  • Distinction between Existence and Quiddity
  • Divine Knowledge
  • Imprinted Form
  • knowledge by presence
Ibn Sina, (1984), al-Shifa, al-ilahiyyat, Corrected by Hasanzadeh Amoli, Qum. Maktabat Al-Eelam Al- Islami, Markaz Nashr. [In Arabic]

________, (1996), Al-Isharat, Al-Tanbihat , Qum. Al-Balaqe. [In Arabic]

________, (1984), Al-Mabdaa, Al-Maad, Tehran. Publications Institute of Islamic Studies of the Mag Gil University. [In Arabic]

________,(2000), Al-Nijat, University of Tehran. [In Arabic]

________, (2012 a), Al-Taaliqat, edited by Mousavian. Hossein, Iranian Institute of Philosophy.[ In Arabic]

Akbariyan. Reza, (2007), transcendent theosophy and contemporary Thinking, Sadra Institute. [In persian]

_________, (2011), collective's knowledge as well as detailed knowledge. Philosophy knowledge .N32, Pp101-136. [In persian]

Emam Jome, (2001), Initiatives of Ibn Sina in the theory of Emanation, Sadra Wisdom.N 25.[In persian]

Beheshti. Ahmad, (2006), Tajrid, description of Part IX Al-Isharat, Al-Tanbihat, bostan-e-ketabe,Qom. [In persian]

Jamebozorgi. Jafar, (2018), An analysis of the theory of "substantive thing of non –Existent In Ibn-e- Sina and Sadra theosophy, Hekmat Sadaree. [In persian]

Javadi Amoli, (2013), Rahiq-e-Makhtum, Esra publisher. [In persian]

Helli, (2009), Nahaya-Al-Maram, pat1, Qom, Emam Sadeq institute. [In Arabic]

Qazzali, (2003), Contradictions of the philosophers, shams tabrizi publisher. [In persian]

Fakhr-e-Razi, (2005), sharh-al- Al-Isharat-va- Al-Tanbihat, Tehran. Anjoman-e- Asar- va- Mafakher-e- Iran. [In Arabic]

Fakhr-e-Razi, (2009), Al-Arbain-Fi- Osol-Al- Din, Dar-Al-Kotob-Al- Elimi[In Arabic]

_________, (1991), Al-Mabahith-Al-Mashriqiyah, Bidar publisher. [In Arabic]

Kord. Yarali, (2008), Innovations of Islamic philosophy in Masha, Emam Khomyni institute. [In persian]

Nourbakhsh, Sima, (2012), Al-Taaliqat, Encyclopedia of the Islamic World, Volume 7. [In persian]

Mirfatahi, Aqil, (2017), Righteousness and Fate of Man from the Viewpoint of Ibn Sina and Fakhr Razi, Two Phrases in Religious Humanist Studies, Vol. 14, No. 38, p. 215-230. [In persian]

Yazdanpanah, (2012), Hekmat-al-Eshraq, A Report on the Philosophical Apparatus of Sohrevardi, Samt publisher. [In persian]