بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن‌سینا و ملاصدرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم انسانی، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران

2 استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بی‌شک مسئله تجرد نفس و تشکیکی بودن آن ازجمله مسائل بسیار مهم و سرنوشت‌ساز فلسفی است که پیروان و منکران بسیاری داشته و همیشه محل بحث فیلسوفان و متکلمان در جهان اسلام بوده است. به نظر می‌رسد که اختلاف مبانی فلسفی ابن‌سینا و صدرا، امکان وحدت این دو متفکر را در اعتقاد به نظریة تشکیکی بودن تجرد نفس به حداقل برساند. انکار تجرد مثالی نفس و اعتقاد به تشکیک عامی توسط ابن‌سینا در قول مشهور و اعتقاد به‌مراتب و مدارج تجرد نفس از آغاز پیدایش تا مرتبه فوق عقلی ازنظر صدرا پیامدهای متعددی را در حوزه نفس‌شناسی به دنبال دارد. نگارنده به‌رغم همه این تفاوت‌ها در این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی کوشیده است تا توجیهی برای نظریة ابن‌سینا بر تشکیکی بودن تجرد نفس بیابد؛ و با ذکر شواهدی، تجرد تشکیکی صدرالمتألهین را، به‌رغم تفاوت بسیار با نظر ابن‌سینا، تقریری دیگر از تشکیک به معنای عامی ابن‌سینا بداند. بیان اقسام تشکیک و تأیید رابطه تنگاتنگ نفس و بدن ‌بر اساس اصول تشکیک وجود و حرکت جوهری اشتدادی وجود ازجمله مواردی است که از طریق آن می‌توان آرای دو فیلسوف موردنظر را به یکدیگر نزدیک کرد و در نهایت امر، موضع تشکیکی بودن تجرد نفس را، روشن و شفاف ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on The Gradation Incorporeality of Mind According to Avicenna and Mulla Sadra

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ranjbarzadeh 1
  • Sayyed Morteza Hosaini Shahroudi 2
1 Assistant Professor, Department of Theology, Bam Unit, Islamic Azad University, Bam, Iran
2 professor of theology (Philosophy), Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Immateriality of the soul and its quality of gradation is very important and crucial issues, caused the division of philosophers into various groups in Muslim world. It seems that the philosophical basic differences between Avicenna and Sadra make it less impossible to establish a unified philosophical foundation between these two great Muslim philosophers on the issue of the gradation and incorporeality of mind. Celibacy (incorporeality) is an example for comparing them. The rejection of the Mesali Soul and the belief in the gradation of the soul in a general sense by Ibn Sina according to well- known common view, and confirming the degree and level of mind`s immateriality from the beginning of its creation up to its highest rational level of existence by Sadra, have several implications in the field of psychology. In spite of all these differences, in this article, the author attempts in descriptive-analytical method to find a justification for incorporeality of mind and its gradation on Ibn Sina's view and by citing evidences, the Sadr al-Mutawlīn theory of immateriality of mind and its gradation, despite the great difference with the view of Ibn Sina, is another form of expression of Ibn Sina's view on mind. Different kind of gradation, the close relationship between mind and body, and the motion of the substance are among the principles on the basis of which could make a connection between their view on mind in order to clarify the issue of immateriality gradation of mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incorporeal
  • Gradation
  • Substantial Motion
  • Ibn Sina
  • Mulla Sadra
Ibn Sina, Hossain, (1982) Al-aShar'at and Al-Tanbihāt, as well as Lansiruddin Tusi, and the Explanation of Al-Shar'ah Leqotbb al-Din Razi,Qom,publishing al-ketab. [In Arabic]
......, (1998) Al-Nafs of The Book of Al-Shifa, A Study of Hasan Hassanzadeh Amoli, Qom, Islamic Republican Advertising Office of the Seminary. [In persian]
......, (1992) Al-Mobahesat, Research and Suspension Mohsen Bidarfar, First edition, Tehran, Bidar. [In persian]
......, (2000) Al-Ta'liqat, Research by Abdurrahman Badawi, Qom, Islamic Propaganda Office of the Seminary. [In persian]
......, (1954) Ayoun al-Hekmah, Tehran, Tehran University Press. [In persian]
......, (1985) Al-Najjah al-Gharraq fi, Bahr al-zilalat, Mohammad Taghi Daneshpazhoh, published 1, Tehran, University of Tehran. [In persian]
......, (1983) Al-Shifa (Al-Tabiiyat), research by Saeed Zayed, Qom, Maqtab Ayatollah al-Marashi. [In Arabic]
......, (1984) Al-Shifa (Religion), Research by Ebrahim Madkour, Qom, Offset. [In Arabic]
......, (2004) Self-Doctrine, Correction and Introduction Dr. Moussa Amid, Hamedan, Association of Works and Cooks and Bu-Ali Sina University. [In persian]
......, (1999) Theology from the Book of Al-Shifa, Research by Hassan Hassanzadeh Amoli, Qom, Boostan of ketab. [In persian]
Ansari Shirazi, Yahya, (1999) Lessons in the Poetry, Qom, Boostan of ketab. [In persian]
BorhaniFar, Mohammad Hassan, Ghorbani, Masoumeh, (2009) Adaptive Comparative Study of Existence, with Personal Unity, Quarterly Journal of Hikmat and Philosophy, p. 2, p. 148. [In persian]
Hassanzadeh Amoli, Hassan, (2013) Lessons of self-knowledge, tehran, Scientific and cultural publications. [In persian]
….., (1992) Ayoun massael al-Nafs and Sarah al-Ayoun fea al-Ayoun, Qom, Islamic Propaganda Department of the Seminary. [In persian]
......, (2001) the treasure of the gem, Tehran, Touba. [In persian]
Khademi, Einollah, Razizadeh, Sayyed Ali, (2013)” Explaining the theory of ultra rational celibacy of the soul in terms of Mulla Sadra and its ontological foundations”, Journal hastishenakhti, Volume 1, Issue 2, pp. 37-52. [In persian]
Javadi Amoli, Abdullah, (2010) Rahiq Makhtoom, Fourth Edition, Qom, Esra Publication Center. [In persian]
Javareshkian, Abbas, (2004) “The contradiction or unity of the unity of unity and the unity of existence in transcendental wisdom”, journal of kheradnameh sadra, No. 38, pp. 31-43. [In persian]
Sabzevari, Hajj Mulla Hadi, (2000) Al-Manzum, Correction and Suspension Hassanzadeh Amoli, Hassan, Tehran, Nab. [In persian]
Sajjadi, Sayyed Jafar, (1982) Science Cultural Sciences, Tehran, Islamic Society of Wisdom and Philosophy of Iran. [In persian]
Sa'idi, Ahmad, (2010) "Movement and Time in Singles", journal of Philosophical knowledge, No. 30, pp. 43-70. [In persian]
Suhrawardi, Shahab al-Din, Sheikh Ishraq, (1996) Conservative Collection, Writers by Henry Carbon, Tehran, Institute for Cultural Studies and Research. [In persian]
Sadr al-Din Shirazi, Mohammad Ibn Ibrahim (Mulla Sadra), (2010) Transcendental wisdom in Asfar al-Arbaeh, translated by Mohammad Khojavi, Tehran, Muli. [In persian]
......, (1981) Al-Hikmah al-Mutaaliyah fi al-Asfar al-Aqli'ah al-'Arbaeh, third edition, Beirut, Dar al-'Ihiaaltoras al-Arabi. [In Arabic]
......, (2007) Al-Shawl al-Sabbiyeh, Felmenahej Al-Sulukiya, Introduction, Correction and Suspension: Sayyed Jalaleddin Ashtiani, Fourth Edition, Qom, Islamic Propaganda Office. [In persian]
....., (1985) commentary on al-Qur'an al-Karim, edited by Mohammad Khajavi, Q 3, Qom, Publisher Bidar. [In persian]
......, (2003 A) Al-Shawl al-Sabbiyeh, translation and commentary by Javad Mosleh, Third edition, Tehran Soroush publication. [In persian]
......, (2003 B) Commentary on theology of healing, correction, research and introduction Najaf Gholi Habibi, Tehran, Sadra Islamic Foundation. [In persian]
......, (1984) Thesis of Al-Hashr, translation and correction by Mohammad Khajavi, Tehran, Molai Publication. [In persian]
......, (2004) Description of Sufficient Principles, Correction by Mohammad Khajavi, Tehran, Institute for Cultural Studies and Research. [In persian]
Tabatabaei, Sayyed Mohammad Hossain, (2001) Principles of Philosophy and the Method of Realism, with Introduction and Footnote Morteza Motahari, Tehran, Sadra Publication. [In persian]
......, (2001) Nahayat al-Hikmah, 16th edition, Qom, Islamic Propagation Office. [In Arabic]
Tusi, Khajehnasiruddin, (1996) sharh Al-aShar'at and Al-Tanbihāt, Qom, Nashr al-Balaghah. [In persian]
Alawi, Sayyed Mohammad Kazem, (2008) “Three Principles of Differentiation in Philosophical Regimes”, Journal of Religious Ideology, Shiraz University, No. 29, p. 4 - 6. [In persian]
Plotinus, (1987) The Fluteine ​​Period, Translated by Mohammad Hassan Lotfi, First edition, Tehran, Kharazmi Publishing House. [In persian]
Copelston, Fridrick, (1989) History of Philosophy, Translated by Seyyed Jalaleddin Mojtabavi, Tehran, Soroush. [In persian]
Koochnani, Qasim Ali, (2012) “The Transcendence of its Perception and its Surrender in Material Beings from the Perspective of Transcendent Wisdom”, Sadra's Khordanam, No. 67, pp. 65-75. [In persian]
Mesbah Yazdi, Mohammad Taghi, (2007) Teaching Philosophy, Tehran, International Publishing. [In persian]
Motahari, Morteza, (2010) Collection of Works, Tehran, Sadra Publication,1389. [In persian] 
......, (1990) The Explicit Description of the Poem, Tehran, Hekmat. [In persian]
Mozaffar, Mohammad Reza, (2000) Logic, Translations and Additions Ali Shirvani, Gholam Reza Fayyazi, Mohsen Gharavyan, 10th Edition, Qom, Dar al- Alm Publication. [In persian]
Yazdanpanah, Yadollah, (2012) The Principles and Principles of Theoretical Mysticism, Writing Sayyed Ata Anzali, Third Edition, Qom, Imam Khomeini Institute of Education and Research (RA). [In persian]