تأثیرات باور به حرکت جوهری بر ساحت امیال و خواسته‌های روان انسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حکمت متعالیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشیار پژوهشکده حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

باور به حرکت جوهری و به عبارتی سیالیت جهان یکی از باورهای کلیدی در جهان نگری ملاصدرا است. این باور آثاری بسیار پردامنه هم در اخلاق و هم در روان ما آدمیان دارد. اگرکسی به حرکت جوهری باور داشته باشد هر سه ساحت ذهن وی دستخوش تغییر می­شود و این باور بر هر سه ساحت تأثیرات عمده ای می­گذارد. در این مقاله قصد داریم تأثیرات باور به حرکت جوهری را در ساحت امیال و خواسته های روان آدمی با رویکردی پدیدار شناختی و با روش شهودی و درون نگرانه مورد بحث قرار دهیم. از آن رو که باورهای آدمی احساسات و عواطف را متأثر می­کند و احساسات و عواطف با برهم کنش بر باورها امیالی را در انسان شکوفا می­سازد. بنابراین باور به حرکت جوهری، امیالی را در انسان پدید می آورد که مهمترین آنها عبارتند از: حریص شدن به لذات و به عبارتی دم غنیمتی و کامجویی در برخی انسان­ها؛ بی میلی و بی رغبتی به لذات دنیوی و به عبارتی گرایش به زهد و میل به استکمال خویشتن در برخی دیگر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Substantial Motion on the Limit of Human’s Mental Desires and Wants

نویسندگان [English]

  • Alireaz Naderi 1
  • Hadi Vakili 2
1 PHD, The institute of Contemporary Hikmah for Humanities and Cultural Studies
2 Associate Professor, Manager of the Institute of Contemporary Hikmah for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The theory of motion substance and in another words fluidity of the world, is one the most significant theory in Mullasadra’s worldview. This belief has a vast influence and effect on our perception regarding morality and human mind. If someone believes in substantial motion, every domain of their mind will be widely impressed. This paper aims to study the impacts of belief in substantial movement on human’s mental desires and wants attempting to determine its domain with a phenomenological approach and intuitive and introspective method. Since at one hand human believes impress their feelings and emotions; and on the other hand feelings and emotions interact with beliefs and form some desires in a person, therefore, the confirmation of motion in substances creates a desire in man that the most significant of which are as follow: greedy with regard to pleasure and a sense recklessness enjoying the moments in life, in other words unwillingness and reluctance to worldly pleasures and the tendency to asceticism and a desire to adhere virtue or perfectionism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Substantial Motion
  • World’s Fluidity
  • Dynamic Identity
  • Wants
  • Desires
Ebn Sina, (1982) alshefa, qom , Library of Marashi Najafi [In Arabic]
Mulla Sadra, (1981) alshvahed alrobubeyah fy manahej al solukeyah, Tehran , Daneshgahi center press [In Arabic]
--------------, (1983) mafatih alghayb,Tehran, Institute of hekmah & philosophy [In Arabic]
--------------, (2010) resale 3 asl, tashih Mohammad khajavi, Tehran, movla [In Persian]
--------------, (1987 A) tafsire qoran karim, qom, bidar press [In Arabic]
--------------, (1987 B) sharhe osoul alkafi, Teheran, cultural studies and researches institute [In Arabic]
Pashaei .A, (2004) Buddha, Tehran, Negah Moaser [In Persian]
Tompson Mel, (2014) man, sona anzabi nejhad, Tehran, gaman [In Persian]
Hafez, (2005) divan hafez, mohammad Ghazvini, Tehran, zavvar [In Persian]
Khayyam, (1974) Robaeyat Khayyam, Mohammad ali foroghy, Tehran , amir kabir [In Persian]
Zhid anderh, (2015) maedeh haye zamini & maedehaye tazeh , mahasti bahreyni , tehran, neeloofar [In Persian]
Soroush, (2009) osaf parsayan , tehran, serat [In Persian]
Attar, (2005) divan ashar, Tehran , elmi & farhangi [In Persian]
Confosiues, (2013) mokalemat, Tehran, elmi & farhangi [In Persian]
Moatamed dezfuli, (2015) moshkele ma, Tehran, negahe moaser [In Persian]
Motahary Morteza, (1998) majmoeh asar , jeld 11, qom, sadra [In Persian]
Malekian Mostafa, (2016) moghadameh man & donyaye biroonam, Tehran , aseman kheyal [In Persian]
---------------, (2012) moshtaghi & mahjoory, Tehran, negahe moaser [In Persian]
Naraghy arash, (2015) hasti & adam az negahe movlana , 3da net [In Persian]
Adler, Mortimer j, (1999) The great ideas: A lexicon of western thought, New York: Mcmilan. [In English]  
Dalgleis Tim, Mick Power , R.S  Lazarus  & others, ( 1999) handbook Of Cognition And Emotion, New York: Wiley & sons. [In English]
Edwards, Paul, (1972) The Encyclopedia of Philosophy, New York: Macmillan. [In English]
Ferry, Luc, (2011) A BRIEF HISTORY OF THOUGHT: A PHILOSOPHICAL GUIDE TO LIVING, New York: Harper perennial. [In English]
Maslow, Abraham H, (1970) Motivation & Personality, New York:  Harper & Row Publishers. [In English]
Radhakrishnan, S.P, (1912) Essentials of psychology, London: Oxford University Press. [In English]
Tolle, Eckhart, (2001) Practicing the Power of Now, Sydney: Hodder Headline Australia Pty Limited. [In English]
Watts, Alan, (1951) The wisdom of insecurity, New York: Vintage books. [In English]
Wilshire, Bruce, (1977) William James and Phenomenology, London: Indiana university press. [In English]