کلیدواژه‌ها = براهین
تعداد مقالات: 1
1. امکان تکثّر ادلّة اثبات وجود خدا در خداشناسی (بر اساس تبیین قاعدة برهان واحد بر مطلوب واحد)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 108-123

هاشم قربانی؛ احد فرامرز قراملکی