نویسنده = علیرضا شایان
تعداد مقالات: 1
1. بازاندیشی در مبانی قاعدة الواحد

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-149

علیرضا شایان؛ جنان ایزدی