نویسنده = محمود هدایت افزا
تعداد مقالات: 1
1. تناقض مفهومى و فقدان مصداقى در باب قاعدۀ الواحد (با تأکید بر تقریر محقّق طوسى)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-17

محمود هدایت افزا؛ یحیی کبیر