نویسنده = احد فرامرز قراملکی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل وجودشناختی فرآیند صدور فعل از منظر ابن‌سینا و صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-23

محمد حسین وفائیان؛ احد فرامرز قراملکی


2. امکان تکثّر ادلّة اثبات وجود خدا در خداشناسی (بر اساس تبیین قاعدة برهان واحد بر مطلوب واحد)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 108-123

هاشم قربانی؛ احد فرامرز قراملکی