نویسنده = موسی ملایری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انتقادی جنس انگاری جوهر در حکمت صدرایی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-72

موسی ملایری؛ فاطمه مرتجی


2. تبیین وجود شناختی صفات فعل از دیدگاه حکمت متعالیه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-63

حسن عزیزی؛ مهدی دهباشی؛ موسی ملایری