نویسنده = قدرت الله خیاطیان
تعداد مقالات: 2
1. وجودشناسی عرفانی از نظر سید حیدر آملی (ره) و امام خمینی (ره)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

قدرت الله خیاطیان؛ الهام رضوانی مقدم


2. بررسی هستی شناسیِ عرفانی از منظر نجم الدین رازی و عزیز نسفی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 177-194

قدرت الله خیاطیان؛ طناز رشیدی نسب