دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-17 
5. تحلیل و نقد مدعای آقا علی مدرس در اصالت وجود

صفحه 185-200

علی ارشد ریاحی؛ محمد خسروی فارسانی