تأملی نقادانه درباره‌ وجود رابط و مستقل با تأکید بر آرای استاد جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه شیراز

2 استاد دانشگاه شیراز

3 دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده

در باب وجود تقسیمات گوناگونی صورت گرفته است که یکی از آنها تقسیم چند وجهی وجود، یعنی «فی‌نفسه و فی‌غیره» و تقسیم فی‌نفسه به «لنفسه و لغیره» و تقسیم لنفسه به «بنفسه و بغیره» است که ملاصدرا آن را به صورت دو وجهی یعنی به «رابط و مستقل» تقسیم کرده است‌. حکمای پس از ملاصدرا خصوصاً حاج ملاهادی سبزواری و علامه طباطبایی تلاش کرده‌اند که بین دو دیدگاه را جمع کنند‌. اما این جمع بندی اشکالات عدیده‌ای را به دنبال می‌آورد مانند ملحق شدن ماهیات به مفاهیم و به تبع آن‌، زیرسؤال رفتن بسیاری از مبانی فلسفی که به نوعی با ماهیت در ارتباط هستند‌. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیلی دقیق از معنای لنفسه و بنفسه و لغیره و بغیره‌،  همچنین تحلیل دقیق ارتباط وجود رابط در قضایا با موضوع و محمول، این دو تقسیم بندی را به نحو سازگاری با هم جمع کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Investigation on Per Se Existence and Per Accident Existence in Transcendent Philosophy: With Emphasizing on Javadi Amoli`s View

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Shameli 1
  • Ghasem Kakaie 2
  • Mohammad Bonyani 3
1 PHD student at Shiraz university- Faculty of Theology and knowledeg- Department of Islamic philosophy
2 PHD professor at shiraz university
3 PHD associate professor at shiraz university
چکیده [English]

Existence is divided into various divisions by Muslim philosophers. Existence in itself (per se) and existence in something else (Per Accident) are considered a significant categorization on existence. This division on existence is phrased by Mulla Sadra as Rabet existence (Connective being) and independent existence (self-subsistent being). The next philosophers especially Hajj Molla Hadi Sabzavari and Allameh Tabatabaei decided to unite them. Such unification fails to be successful and makes some difficulties like joining quiddity to concepts in addition to it, many of the philosophical foundations that are in some way related to quiddity are rejected. The aim in this paper is to attempt for presenting an accurate analysis of self-subsistent existence and connective being and combine these two divisions in a consistent way. It makes some difficulties such joining quiddity to concepts and many of the philosophical foundations that are in some way related to quiddity are rejected. In this article, we try to make an accurate analysis of self-subsistent existence and connective being and combine these two divisions in a consistent way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Per Se Existence
  • Self-Subsistent Existence
  • Quiddity
  • Connective Being
Ibn Sina,shaykh al-ra'is Abu Ali,(1984) Al-Taaliqaat. retrieved from ʿAbd al-Raḥmān Badawī,Beirut: Maktab al-A'lam al-Islami.[In Arabic]
Arshad Riahi, Ali, (2015) “Review and application of the theory of the "existence of effectassociation in philosophical issues, Kheradname-ye Sadra Quarterly, No. 82, pp. 75-90. .[In Persian]
Javadi Amoli, A, (2003) Rahiq–e Makhtoum, Qom: Asra Publication Center.[In Persian]
--------------, (2006) Source of Thought, Mohammad Rahimian Abbas, Qom: Center for the Publishing of Asra.[In Persian]
Sabzevari, Hajj Mullah Hadi, (1991) A description of Al-Manzumyeh, Tehran: Bob Publishing.[In Arabic]
Shabandari, Ismail, (2017) “The existence of an association in the thought of Sadr al-Motaalin”,
The Monthly Ma'refat, No. 243, p. 8 .[In Persian]
Shīrāzī,Ṣadr ad-Dīn Muḥammad, (1981) Hikmat al - muta‘aliya fi-l-asfar al-‘aqliyya al-arba‘a, Beirut, Daar Ehyae Torath.[In Arabic]
--------------, (1981A) Al - Shavahed Al-Rububiyah.Thran:University Publishing Centre.[In Arabic]
-------------, (1984) Al-Mashair, Tehran: Tahouri Library. [In Arabic]
Tabatabaei, Seyyed Mohammad Hussein, (2009) Human From the Beginning to end, Translator Sadegh
Larijani, by Hadi Khosroshahi, Qom: Boustan-e Ketab Publishing Center (publishing house of the
Islamic Propaganda Office of Qom Seminary). [In Persian]
-------------,(no date) Nahayat Al-Hekmat.Qom:Islamic Publishing Institute. [In Arabic]
Obudiyyat, Abd al-Rasul,(2013) An Introduction to Mulla Sadra`s  wisdom  System, Tehran, SAMT.[In Persian]
Farabi Abu Nasr, (1984) Aggregation between the votes of two philosophers, by Al-Bair Nasri, Tehran:
Al-Zahra Publications. [InArabic]
-------------, (1985) Fusus al-Hikam, Mohammad Hussein Al-e Yassin, Qom: Bidar Publications. [InArabic]
Mesbah-e yazdi, Muhammad Taghi, (1986) Teaching Philosophy.Tehran: Islamic Propagation Centre.[In Persian]
Motahari, Mortaza, (1984) Sharh- e mabsut- e manzoomeh, Tehran: ekmat. [In Persian]
-------------, (1996) The Collection of Works by Shahid Motahhari,Tehran: Sadra Publications.[In Persian]
Mir Damad, (2006-2002) collection of writings, by Abdollah Noorani, Tehran: Publications of the Society of
Cultural and Performing Arts. [InArabic]
Nade Ali, Rouhollah, (2018) The Ontological Features and Results of the Theory of Existence of
Mullah Sadra's
effect association, Aeen-e Hekmat Quarterly, No. 35, pp. 205-228. [In Persian]
Varmasyar, Marzieh, (2017) Theoretical and Practical Theory of Existence of effect association in the
Transcendent Philosophy
, Ayin Hekmat Quarterly, No. 34, pp. 159-184. [In Persian]