کلیدواژه‌ها = استفاده تقویمی
تعداد مقالات: 1
1. تقریر تقویمی ابن سینا از مسألة خدا و امکان شناسایی او

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-102

زهره توازیانی