کلیدواژه‌ها = دیوید لوئیس
تعداد مقالات: 2
1. نظریه چهاربعدگرایی لوئیس و مسئله تغییر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

طیبه شاه‌وردیان؛ محمد سعیدی مهر


2. پارادوکسهای سفر در زمان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-21

محمد سعیدی مهر