نویسنده = محمد اسماعیل قاسمی طوسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی متافیزیکی مرگ‌اندیشی و پیامد‌های آن از دیدگاه علامه‌ طباطبایی و هایدگر

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

ملیحه احمدبایی؛ رمضان مهدوی آزادبنی؛ محمد اسماعیل قاسمی طوسی