نویسنده = علی سلمانی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی رومن اینگاردن از پدیدارشناسی هوسرل

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-160

علی سلمانی؛ منیر سخاوتی