نویسنده = مصطفی مومنی
تعداد مقالات: 1
1. مسألۀ اتحاد عاقل و معقول در چنبرۀ تعالیِ تفکرِ سینوی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-93

مصطفی مومنی؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی