نویسنده = محمد سعیدی مهر
تعداد مقالات: 2
1. نظریه چهاربعدگرایی لوئیس و مسئله تغییر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

طیبه شاه‌وردیان؛ محمد سعیدی مهر


2. هستی شناسی رخدادها؛ تحلیلی بر استدلال دونالد دیویدسن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 125-142

محمد سعیدی مهر