نویسنده = سید رحیم نجات
تعداد مقالات: 1
1. تبیین تقریرات ابداعی حکیم سبزواری در برهان صدّیقین

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-125

قاسم علی کوچنانی؛ سید رحیم نجات